Algemene inhuurvoorwaarden van Kleinveld versie januari 2021

Overweging
Kleinveld Horizontaal en Verticaal Transport B.V. (hierna te noemen Kleinveld) is een logistieke onderneming die zich bezighoudt met de navolgende activiteiten: bediening van mobiele kranen, het verzorgen van – veelal exceptioneel- horizontaal en verticaal transport met behulp van onder anderen SPMT’s, kranen, vijzels. Kleinveld houdt zich tevens bezig met engineering, het projectmatig uitvoeren van exceptioneel transportwerkzaamheden en onderhoud van werk-landmaterieel.

De frequentie van voornoemde werkzaamheden is sterk afhankelijk van de vraag uit de markt. Om in drukke tijden toch aan de vraag van haar klanten te voldoen heeft Kleinveld de wens uitgesproken om een gedeelte van het werk uit te besteden aan diverse opdrachtnemers. Deze algemene inhuurvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen tussen Kleinveld en de opdrachtnemer.

Artikel 1 Definities:
a. AVC: Algemene vervoerscondities 2002, laatste versie
b. CMR: Internationaal verdrag voor vervoer van goederen over de weg bij grensoverschrijdend vervoer. (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route)
c. Horizontaaltransport: het vervoer van goederen over de weg met behulp van vrachtwagens, platformwagens en of ander transportmiddel dat geschikt is voor het vervoer van goederen over de weg in het breedste zin des woord. Inclusief alle daarbij behorende activiteiten, zoals, maar niet beperkt tot op- en afbouwen, aan- en afkoppelen, laden en lossen.
– Kleinveld Horizontaal en Verticaal transport b.v. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58127755.
– Kleinveld Projecten b.v. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58128336
d. Kleinveld: is zowel de besloten vennootschap Kleinveld Horizontaal Verticaal Transport als Kleinveld Projecten. Beide met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Zuidlaren aan het Bolwerk 2 (9471 AT).
e. Motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rijof voertuig zelf aanwezig dan wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
f. Onderhoud: het totaal van activiteiten met als doel, het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van werk-landmaterieel teneinde de functionaliteit te borgen.
g. Opdrachtnemer: De wederpartij van Kleinveld.
h. Riggerwerkzaamheden: het uitvoeren van allerhande ondersteunende werkzaamheden verricht aan de SPMT-operator en/of kraanmachinist in de breedste zin des woord, zoals maar niet beperkt tot het geven van aanwijzingen tijdens het horizontaal of verticaal verplaatsen van lasten en goederen.
i. Verticaal transport: het hijsen en verplaatsen van lasten met behulp van mobiele- en torenkranen, en of ander middel dat geschikt is voor het hijsen en verplaatsen van lasten in de breedste zin des woord. Inclusief alle daarbij behorende activiteiten, zoals, maar niet beperkt tot: op- en afbouwen, aan- en afpikken.
j. VVT: Vereniging Verticaal Transport
k. Werk-landmaterieel: Motorrijtuigen die niet bestemd zijn voor personenvervoer, zoals heftrucks, verreikers, hoogwerkers, reach stackers.

Artikel 2 Toepasselijkheid
a. De onderhavige algemene inhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kleinveld gedane of ontvangen aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen inzake de inhuur van arbeidskrachten. Een exemplaar van deze algemene inhuurvoorwaarden is bijgesloten en hier gratis te downloaden. Op eerste verzoek worden de algemene inhuurvoorwaarden kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene inhuurvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene inhuurvoorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
c. De bepalingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Kleinveld, en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter voorbereiding op en/of voorafgaand en/of in verband met een Overeenkomst. Zulks tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Looptijd
a. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
b. De duur van overeenkomst komt overeen met de duur van het in de overeenkomst opgenomen project.
c. Wanneer de overeenkomst niet ziet op een project, of als er schriftelijk geen andere looptijd is overeenkomen, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor maximaal een jaar.

Artikel 4 Geen dienstbetrekking
a. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
b. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen, waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
a. Voor elke opdracht onder de overeenkomst zal Kleinveld aan opdrachtnemer een separate opdracht verstrekken. Opdrachtnemer kan alsdan alsnog beslissen of hij de opdracht teruggeeft.
b. De opdracht is geaccepteerd als Kleinveld dit uit een mededeling of gedraging van Opdrachtnemer mag opmaken.
c. Indien op enig moment Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Opdrachtnemer de Kleinveld hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
d. Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Kleinveld wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Kleinveld niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van de volgende objectieve kwalificaties; vervanger moet in het bezit zijn van:
– beroepsspecifieke vergunningen, certificaten en of diploma’s
– VCA VOL
– registratie in kwaliteits- of beroepsregister, voor zover van toepassing
– geldige medische verklaring, waaruit blijkt dat de opdrachtnemer medisch geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden.
– andere relevante objectieve kwalificatie welke logischerwijs voortvloeien uit de overeenkomst; zoals bijvoorbeeld een geldige negatieve testuitslag.
e. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
f. Opdrachtnemer verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Kleinveld beoogde doel.
g. Opdrachtnemer verplicht zich bij aanvaarding van elke opdracht, zich volledig op de hoogte te stellen van de huisregels en de instructies van zowel Kleinveld, als de opdrachtgever van de Kleinveld, en de huisregels van de locatie waar het werk uitgevoerd wordt.

Artikel 6 Afroep en inzet
a. Niettegenstaande hetgeen is gesteld in artikel 5 lid a, tweede zin, geldt het geen dat in dit artikel is bepaald.
b. Wanneer Opdrachtnemer zich heeft verbonden aan de uitvoering van een project, is hij verplicht daaraan gevolg te geven, mits de oproep is gedaan 24 uur voor aanvang van de initiële werkzaamheden.
c. Wanneer Opdrachtnemer zich heeft verbonden aan de inzet van Opdrachtnemer in ploegen of shifts, is hij verplicht daaraan gevolg te geven, mits de oproep is gedaan 24 uur voor aanvang van de initiële werkzaamheden.
d. Wanneer Kleinveld de Opdrachtnemer later dan 24 uur voor de uitvoering van de initiële werkzaamheden heeft afgeroepen, heeft Opdrachtnemer het recht om de opdracht terug te geven, tenzij al op een eerder moment consensus is bereikt over de mogelijke inzet van Opdrachtnemer.
e. Wanneer Kleinveld de Opdrachtnemer reeds heeft afgeroepen, maar als er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan waardoor de inzet van Opdrachtnemer niet meer nodig blijkt te zijn, heeft Kleinveld te allen tijde de mogelijkheid om de afroep kosteloos te annuleren.
f. Partijen kunnen vooraf een gefixeerde schadevergoeding afspreken, waarbij het gefixeerde bedrag de enige remedie voor schadevergoeding is voor Opdrachtnemer. Op deze gefixeerde schadevergoeding kan door Opdrachtnemer geen beroep worden gedaan in geval van overmacht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en voorwaarden
a. Opdrachtnemer houdt Kleinveld schadeloos en vrijwaart Kleinveld voor claims van derden waaronder begrepen personeel van Kleinveld.
b. Kleinveld is nimmer aansprakelijk voor schades van Opdrachtnemer hoe dan ook ontstaan.
c. De aansprakelijkheid en de vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtnemer worden expliciet bepaald door de voorwaarden zoals overeengekomen tussen Kleinveld en diens opdrachtgever met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De hier bedoelde voorwaarden zijn back-to-back van toepassing op de overeenkomst tussen Kleinveld en Opdrachtnemer en worden op eerste verzoek kosteloos ter inzage verstrekt.
d. Opdrachtnemer is aansprakelijk en zal Kleinveld vrijwaren voor alle directe en indirecte schades welke voortvloeien uit verzuimen van de in alle in deze overeenkomst genoemde verplichtingen van Opdrachtnemer.
e. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en de Kleinveld wordt voorts bepaald door de op deze overeenkomt van toepassing zijnde voorwaarden en het Nederlands recht.
f. Bij tegenstrijdigheden van de voorwaarden gaan de voorwaarden onder artikel 7 lid c, voor de voorwaarden zoals bedoeld onder artikel 7 lid e. Andere voorwaarden gaan slechts voor mits dat nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. g. De voorwaarden van de Opdrachtnemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 8 Informatie en documenten
a. De Opdrachtnemer garandeert te beschikken over alle benodigde vergunningen, diploma’s, wettelijke voorschriften en eisen. Kopieën hiervan worden op eerste verzoek verstrekt aan Kleinveld.
b. De Opdrachtnemer zorgt dat Kleinveld altijd een actuele kopie bezit van:
– corresponderend uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
– geldig identiteitsbewijs (id-kaart of paspoort);
– geldig rijbewijs;
– geldig hijsbewijs*;
– geldig bewijs hijsbegeleider*;
– SPMT certificaat*
– geldig VCA-VOL certificaat;
– limosaverklaring*
– A1 verklaring*
– Geldige medische verklaring, waaruit blijkt dat de opdrachtnemer medisch geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden.
– eventuele overige ter zake doende documenten. * Zulks voor zover relevant of vereist voor de opgedragen werkzaamheden c. c. Voornoemde documenten dienen, vóór ingangsdatum van deze overeenkomst aan Kleinveld te worden verstrekt. Indien er wijzigingen plaatsvinden in bovenstaande documenten zal Opdrachtnemer onmiddellijk nieuwe actuele kopieën aanleveren bij de Kleinveld.
d. Opdrachtnemer garandeert dat alle vereiste documenten en formulieren te allen tijde, tijdens de uitvoering van de overeenkomst de geldigheid behouden en op verzoek overlegd kunnen worden.

Artikel 9 Verzekeringen
a. Opdrachtnemer garandeert een adequate (passend bij het werk) beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en gedurende de looptijd van deze overeenkomst geldig te houden, zulks met een verzekerde som van minimaal EUR 1.500.000,- per aanspraak en minimaal EUR 3.000.000,- per jaar
b. Onverminderd overige bepalingen in deze overeenkomst zal Kleinveld mede namens Opdrachtnemer zorgdragen voor een aansprakelijkheidsverzekeringen met een verzekerde som van maximaal EUR 5.000.000,- per aanspraak en maximaal EUR 10.000.000,- per jaar. Verdere dekking zoals bedoeld in polis met polisnummer V0120012532. Kleinveld garandeert deze verzekering geldig te houden gedurende deze overeenkomst.
c. Onverminderd overige bepalingen in deze overeenkomst zal Kleinveld mede namens Opdrachtnemer zorgdragen voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen met een verzekerde som van maximaal EUR 2.500.000,- per aanspraak. Verdere dekking zoals bedoeld in polis met polisnummer T012004845. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan de lading op grond van de in de branche gebruikelijke voorwaarden, AVC en CMR
d. Kleinveld garandeert deze verzekering geldig te houden gedurende deze overeenkomst.
e. Voornoemde verzekeringen zullen secundair gelden voor zover de Opdrachtnemer voor deze risico´s zelf een verzekering heeft afgesloten.
f. Eventuele eigen risico’s onder deze verzekeringen blijven altijd voor rekening van Opdrachtnemer.
g. Van de verzekering genoemd onder lid a van dit artikel zijn in ieder geval uitgesloten: – schade als gevolg van opzet en grove schuld; – schade als gevolg van het gebruik van motorrijtuigen;
h. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Kleinveld inzage verlenen in de hiervoor bedoelde verzekeringspolis.

Artikel 10 Honorarium en Facturatie
a. De tarieven die door de Opdrachtnemer aan de Kleinveld berekend kunnen worden zijn in de overeenkomst opgenomen en kunnen gedurende de overeenkomst niet in het nadeel van Kleinveld worden gewijzigd.
b. Ten aanzien van het tarief geldt het volgende: – Het tarief betreft een all-in tarief voor nacht- en overuren, zaterdag en zondag uren en uren in geval van christelijke en nationaal erkende feestdagen. – Het uurtarief geldt ook voor aan- en afrijden. – Een kilometervergoeding is niet van toepassing en wordt geacht bij de reisuren te zijn inbegrepen. – Kosten voor tickets, hotel, motel of huurwoning i.v.m. reizen en overnachtingen zijn voor rekening van de Kleinveld. Kosten kunnen alleen bij voorafgaande goedkeuring door Kleinveld worden gedeclareerd. – In geval de reistijd ‘woon-werk’ meer dan 2,5 reisuren in beslag neemt, geldt –naar voorkeur van de Kleinveld- een verplichte overnachting.
c. De Opdrachtnemer stuurt wekelijks een gespecificeerde factuur met de kosten van de inzet in de voorgaande week. Bij de factuur dient een kopie van een door Kleinveld ondertekende urenverantwoordingsstaat, of gelijkwaardig, te worden gevoegd. Bij gebreke waarvan de factuur onbetaald zal blijven, tot dat een kopie van de ondertekende urenverantwoordingsstaat is bijgevoegd, dan wel ander bewijs wordt overlegd van de overeengekomen te factureren werkzaamheden. Zulks, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
d. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de correcte factuur.

Artikel 11 Overige verplichtingen van Opdrachtnemer
a. De Opdrachtnemer is verplicht om: – de opgedragen diensten zo spoedig mogelijk en zonder vertraging te verrichten; – tegenover derden geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle gegevens die bij de Opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst bekend zijn; – schades, vertragingen e.d. terstond te melden bij de Kleinveld; – wanneer Opdrachtnemer eigen arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, dan dienen deze aantoonbaar te zijn gekeurd conform Europese wetgeving. – op verzoek van Kleinveld andere werkgerelateerde werkzaamheden uit te voeren, voor zover dit binnen de competenties van Opdrachtnemer valt, zoals aan en afpikken, lashing and securing van lasten en lading, bediening van allerhande werklandmaterieel. Bij gebreke waarvan er van rechtswege sprake is van wanprestatie.
b. Wanneer Opdrachtnemer de afgesproken werkzaamheden niet tijdig aanvangt, is Opdrachtnemer aansprakelijk en dienst hij Kleinveld schadeloos te stellen voor alle daaruit voortvloeiende schades, waaronder begrepen directe en indirecte kosten en contractuele niet niet-contractuele boetes.

Artikel 12 KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu)
a. De Opdrachtnemer erkent dat er zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijzondere risico’s kunnen voordoen. Opdrachtnemer garandeert dat hij bij de uitvoering van werkzaamheden zich zal conformeren aan de bepalingen van de arbo- en milieuwetgeving en regelgeving zoals in de branchegebruikelijk en door Kleinveld en dienst opdrachtgever bepaald, ten aanzien kwaliteit, arbeid en milieu.
b. De Opdrachtnemer zal zich houden aan alle voorschriften zoals deze in de branche en in de voorkomende specifieke gevallen verplicht zijn gesteld.
c. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij gebruik maakt van in goede staat verkerende basis Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s, zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril, reddingsvest en veiligheidsschoeisel.)
d. Kleinveld, en de opdrachtgever van Kleinveld kunnen bijzondere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. Opdrachtnemer dient onverwijld aan deze maatregelen te voldoen. Eventuele kosten van de veiligheidsmaatregelen, hiermee verband houdende, komen ten laste van Opdrachtnemer.
e. Opdrachtnemer is verplicht kennis te nemen van de door Kleinveld of het op het werk van toepassing zijnde verstrekte informatie en nieuwsbrieven en daarop adequaat te handelen. Opvolging te geven aan veiligheidsinstructies, LMRA’s uit te voeren en opgedragen toolboxen te volgen en de maatregelen daaromtrent uit te voeren.
f. Opdrachtnemer is verplicht om kosteloos en zonder vertraging alle door Kleinveld opgevraagde documenten te verstrekken.
g. Opdrachtnemer zal zich zonder enige terughoudendheid, op eerste verzoek (al dan niet door Kleinveld of diens opdrachtgever) en in de gewenste vorm identificeren.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst
a. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen in geval dat:
– een van de partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– de opdrachtnemer zijn bedrijf aan een derde verkoopt of overdraagt en/of de directe zeggenschap over zijn bedrijf verliest.
b. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden ingeval dat:
– een van beide partijen wanprestatie pleegt;
– er een vertrouwensbreuk is ontstaan;
– voortzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
c. Na beëindiging van dit contract zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen Kleinveld en de Opdrachtnemer van de door Opdrachtnemer ten behoeve van dit contract gedane investeringen. Ook niet wanneer de gemaakte kosten niet tot de gewenste opbrengsten hebben geleid.

Artikel 14 Geheimhouding
a. Opdrachtnemer verplicht zich tegenover derden geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle gegevens die de Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst bekend zijn, alsmede met betrekking tot alle gegevens waarvan redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat deze tot de geheimhoudingsplicht behoren.
b. Onder geheimhoudingsplicht wordt mede begrepen de informatie die betrekking heeft op de totstandkoming van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de met elkaar afgesproken voorwaarden, tarieven en vergoedingen.

Artikel 15 Relatiebeding
a. Het is Opdrachtnemer (in welke hoedanigheid dan ook) verboden om binnen een tijdsbestek van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleinveld, op welke wijze dan ook, direct of indirect – zaken te doen – werkzaam te zijn – werkzaamheden te verrichten – zakelijke contacten te hebben voor of met natuurlijke of rechtspersonen die een relatie van Kleinveld is of zijn geweest en waarvoor Opdrachtnemer in opdracht van Kleinveld direct of indirect werkzaamheden heeft verricht. Onder relaties(s) van Kleinveld wordt mede begrepen:
– de met de relatie in een groep verbonden vennootschappen
– de potentiële relatie(s) waaraan door Kleinveld een offerte is uitgebracht met betrekking tot eventueel door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.
b. Onder de in dit artikel bedoelde verbod valt ook het aanzetten van anderen tot het op voornoemde bedoelde wijze benaderen van relatie(s) van Opdrachtgever.

Artikel 16 Boetebeding
Wanneer Opdrachtnemer in strijd handelt met een of meer bepalingen, zoals genoemd in artikel 14 en artikel 15 van onderhavige overeenkomst verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van Kleinveld een boete voor een bedrag van EUR 2.500,– voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van EUR 1.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd bij zowel een toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van werkgever, daaronder in elk geval het recht van werkgever een volledige schadevergoeding te vorderen. De boete is gemaximeerd tot Eur 100.000,-. Artikel 17 Evergreen clausule De bepalingen van artikel 14, 15, 16 en 17 blijven ook na afloop, ontbinding of beëindiging van deze overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 18 Wijzigingsbeding
Kleinveld heeft het recht deze algemene inhuurvoorwaarden te wijzigen. Kleinveld zal Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Kleinveld heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Kleinveld en Opdrachtnemer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen