Algemene leveringsvoorwaarden van Kleinveld versie juni 2021

Artikel 1 Overweging
Kleinveld is specialist op het gebied van verticaal en horizontaal exceptioneel transport.
Kleinveld heeft de mogelijkheden om (deel-)werken uit te voeren en volledige projecten aan te neme.
Daarnaast houdt hij zich bezig met de verhuur van equipment, inzet van medewerkers, onderhoud, engineering en verhuur van loods en kantoor.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichte en af te nemen diensten voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt met Kleinveld en de aan haar gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen Kleinveld.

Artikel 2 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Kleinveld: is de opdrachtnemer. Wanneer in deze voorwaarden over Kleinveld wordt gesproken, wordt hieronder mede verstaan:
– Kleinveld Horizontaal en Verticaal Transport B.V. ,geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58127755;
– Kleinveld Projecten B.V. ,geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58128336;
– Kleinveld Holding B.V ,geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 58122435 Statutair gevestigd aan het Bolwerk 2, te Zuidlaren
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Kleinveld;
c. Engineering: Het ontwerpen en vertalen van projectbeelden in een functioneel ontwerp in de breedste zin van het woord.
d. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Kleinveld ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Kleinveld vervaardigde goederen.
e. Know how: Vertrouwelijke kennis terzake van diverse bedrijfsgegevens een en ander in de ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken, algoritmes en software, waarin deze kennis is of zal worden belichaamd.
f. Werk: zowel het verrichten van diensten, al dan niet met behulp van eigen machines en het resultaat van de dienst.
g. Koop: is de overeenkomt waarbij Kleinveld zich verbindt een zaak te geven en de Opdrachtgever zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
h. Werktijd: de tijd tussen 07:00 en 17:00 op Werkdagen i. Werkdagen: iedere dag van de week met uitzondering zaterdagen, zondagen, algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen;
j. Algemene leveringsvoorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid
a. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kleinveld gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden is HIER gratis te downloaden en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina 2 van 15 Algemene leveringsvoorwaarden van Kleinveld versie juni 2021
b. Wanneer Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot expeditiewerkzaamheden dan zijn van toepassing de branchegebruikelijke Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX expeditie) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, laatste versie.
c. Wanneer Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken te vervoeren over de weg binnen Nederlands, dan zijn de branchegebruikelijke Algemene Vervoers Condities (AVC), laatste versie van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt. Op grensoverschrijdend wegvervoer én het vervoer per Self Propelled Modular Transporter (SPMT) zijn van toepassing de bepalingen van het CMR verdrag (CMR) alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
d. Wanneer Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken horizontaal te verplaatsen met bijvoorbeeld een kraan, verreiker, hoogwerker of heftruck, of als Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgevr verbindt montagewerkzaamheden te verrichten, dan zijn van toepassing de voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), laatste versie van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt. Op grensoverschrijdend wegvervoer én het vervoer per Self Propelled Modular Transporter (SPMT) zijn van toepassing de bepalingen van het CMR verdrag (CMR) alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
e. Wanneer Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om zaken gedurende een bij overeenkomst bepaalde tijd in opslag te houden, dan zijn van toepassing de branchegebruikelijke Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX opslag) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, laatste versie.
f. Wanneer Kleinveld zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om engineeringswerkzaamheden uit te voeren, dan zijn van toepassing de branchegebruikelijke Nederlandse Opslagvoorwaarden (DNR 2011), laatste versie.
g. De van toepassing zijnde branchevoorwaarden zijn bijgesloten en te vinden onder de link. In geval van tegenstrijdigheid tussen de hiervoor genoemde branchevoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden, dan prevaleren de algemene leveringsvoorwaarden.
h. Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend:
– de verhuur van roerende zaken, dan zijn naast het algemene gedeelte de bepalingen uit het bijzondere gedeelte II van toepassing;
– het ter beschikking stellen van personeel, dan zijn naast het algemene gedeelte de bepalingen uit het bijzondere gedeelte III van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen het bijzondere gedeelte en het algemene gedeelte, dan prevaleren de bepalingen uit het van toepassing zijnde bijzondere gedeelte.
i. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de algemene leveringsvoorwaarden en/of de branchevoorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
j. Indien één of meer bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene leveringsvoorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
k. Wanneer Kleinveld derden inhuurt voor de uitvoering van de werkzaamheden, dan zijn deze algemene voorwaarden mede ten behoeve van deze derde bedongen, dit voor zover deze derde daar een beroep op zou willen doen.

Artikel 4 Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro en exclusief btw.
c. Mondelinge aanbiedingen door Kleinveld of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
d. Iedere aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door Kleinveld onder normale omstandigheden en gedurende normale werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
e. De totstandkoming van een overeenkomst en alle wijzigingen daarop, zijn nooit (alleen) afhankelijk van een door de Opdrachtgever te verzenden zogenaamde Inkoop Order (Purchase Order), maar een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Kleinveld en een door de Opdrachtgever ondubbelzinnige aanvaarding daarvan.
f. Als Opdrachtgever aan Kleinveld informatie en gegevens verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot: aantallen, gewichten, afmetingen, samenstellingen en tijden garandeert Opdrachtgever de juistheid hiervan en zal Kleinveld haar aanbieding hierop baseren.
g. Als de aanbieding van Kleinveld niet wordt aanvaard, heeft Kleinveld het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Opdrachtgever dat alle (milieu)vergunningen, licenties, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het Werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
i. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Kleinveld worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

Artikel 5 Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, op de door Kleinveld aangegeven bankrekening in de op de factuur aangegeven valuta.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Kleinveld gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. De vertragingsrente bedraagt 1,5 % per maand.
c. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Kleinveld een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Kleinveld heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
d. Het is Opdrachtgever niet toegestaan facturen te verrekenen met bedragen welke Kleinveld aan Opdrachtgever schuldig mocht zijn. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze Overeenkomst in verband met enig andere met Kleinveld gesloten overeenkomst.
e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling onder Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kleinveld op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
f. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan Kleinveld alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
g. Wanneer de gemaakte kosten niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, zal dit niet leiden tot creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Kleinveld.
h. Als Kleinveld in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Informatie en gegevens
a. Opdrachtgever is verplicht om alle (geldige) gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en wijzigingen, waarvan Kleinveld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, en op gewenste wijze, aan Kleinveld te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.
b. Kleinveld heeft het recht extra kosten -die gepaard gaan met het in de juiste vorm omzetten van de gegevens- aan Opdrachtgever door te berekenen. Ook heeft Kleinveld het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. Kleinveld is niet aansprakelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld hieromtrent.
c. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde informatie vrij is van auteursrechten of andere rechten. Kleinveld heeft hiertoe geen onderzoeksplicht, de volledige verantwoordelijk hieromtrent ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld volledig voor claims van derden terzake.
d. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens, ook als deze door of via derden worden verstrekt. Kleinveld is op geen enkele wijze aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart Kleinveld hieromtrent.

Artikel 7 Levering en Oplevering
a. De in de aanbieding genoemde prijzen en tarieven voor de levering van zaken zijn gebaseerd op Levering EXW (Ex Works) Bolwerk 2 te Zuidlaren, NL, conform Incoterms 2020 tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
b. Opdrachtgever verplicht de vervoerder een vrachtbrief aan Kleinveld af te geven.
c. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden kunnen partijen overeenkomen dat Kleinveld voor het vervoer c.q. transport zorgt. Een dergelijke overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het doen vervoeren. In geen geval treedt Kleinveld op als vervoerder, maar wel als expediteur. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kleinveld de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen en alle andere verstrekte zaken, zoals, maar niet beperkt tot: verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, formules, methoden en dergelijke
b. De rechten op de in lid a van dit artikel genoemde, blijven eigendom van Kleinveld ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kleinveld niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond, of voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt anders dan waarvoor het is verstrekt. Het is opdrachtgever eveneens nadrukkelijk verboden om het door Kleinveld onder lid a genoemde verstrekte te verkopen aan, door of middels derden in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, formules, methoden en dergelijke.

Artikel 9 Geheimhouding en rechten
a. Zowel Opdrachtgever als Kleinveld garanderen dat alle informatie, zulks niet beperkt tot gegevens en know how, die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. Voorgaande behoudens de wettelijke verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
b. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de in de vorige lid bedoelde informatie, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleinveld, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
c. Kleinveld is gerechtigd de door haarzelf opgestelde teksten, tekeningen, ontwerpen, beelden, opnames en andere producten, op een externe schijf op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Kleinveld zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.
d. De door Kleinveld geleverde technische uitwerkingen -een en ander in de breedste zin van het woord- zijn alleen bestemd voor de Opdrachtgever en voor de technische doelstellingen van de Opdrachtgever zelf. Niets van de door Kleinveld gemaakte producten, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleinveld -en anders dan waarvoor het gebruik bestemd is- openbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de door Kleinveld gemaakte producten worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. De door Kleinveld geleverde producten en diensten mogen niet doorverkocht worden aan derden. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover het de doel en strekking van de opdracht niet voorbij gaat.

Artikel 10 Eisen en geschiktheid
a. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Kleinveld krijgt.
b. Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de lading, waaronder de geschiktheid van de lading voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Kleinveld zal, tenzij expliciet anders overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit van de lading en voor de geschiktheid van de lading voor de gehanteerde methode.
c. Kleinveld heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken op elk moment te weigeren als deze niet voldoen aan de voornoemde eisen, of als Kleinveld slechts vermoed dat deze niet aan voornoemde eisen voldoet. Kleinveld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke weigering.

Artikel 11 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
a. Kleinveld heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
b. Onder omstandigheden die niet door Kleinveld te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan: de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Kleinveld niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen of de opdrachtgever een fout heeft gemaakt, het weer, aardbevingen, overheidsmaatregelen, niet voorziene overtreding van wet- en regelgeving in de ruimste zin van het woord, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van te verwerken grondstoffen, computerstoring, machinebreuk, of handelsbeperkingen.
c. Kleinveld is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 3 maanden heeft geduurd of te verwachten is dat het meer dan 3 maanden zal duren. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichting die nog niet is nagekomen worden ontbonden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 12 Annulering
a. Annulering van een reservering is niet mogelijk, tenzij een reservering kosteloos werd gedaan.
b. Een opdracht kan slechts schriftelijk worden geannuleerd. In geval van annulering is Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd die gemaakt zijn voor: – reeds gedane project specifieke investeringen – (de)mobiliseren van medewerkers en materieel, zoals, maar niet beperkt tot order picking, reis- en verblijfskosten, pre-testing, opslag, certificatie en transport. – werkvoorbereiding, zoals, maar niet beperkt tot onderzoek, testen, projectbegeleiding, contractwerk, aanvraag vergunningen. Waarbij de kosten zijn gebaseerd op alle aan de initiële overeenkomst gerelateerde werkzaamheden, inclusief de wijzigingen die vanaf het eerste moment van aanvraag daarop zijn gemaakt.
c. Ingeval van geheel of gedeeltelijke annulering is Opdrachtgever aan Kleinveld tevens een vergoeding verschuldigd als volgt:
– In geval van werk; bij annulering gedurende de opdracht, of korter dan 48 uur voor de laatste aan Kleinveld bekendgemaakte initiële aanvang van de opdracht:  50% van de aanvankelijke dagprijs met een maximum van 7 dagen.  8 werkuren per persoon per shift, gedurende maximaal 7 dagen.
– In geval van koop van zaken:  gederfde winst

Artikel 13 Opschorting
a. Opschorting van een reservering is niet mogelijk, tenzij de reservering kosteloos werd gedaan. Verlenging van een reservering is slechts mogelijk, wanneer dit schriftelijk door Kleinveld is goedgekeurd.
b. Een opdracht kan slechts schriftelijk worden opgeschort en geldt vanaf de laatste aan Kleinveld bekendgemaakte initiële aanvang van de opdracht. Gedurende de opschorting is Opdrachtgever aan Kleinveld een vergoeding verschuldigd als volgt:
– In geval van werk:  tenminste 50% van de initiële dagprijs;  tenminste 8 werkuren per persoon per shift;  vaste en flexibele doorlopende kosten, zoals, maar niet beperkt tot (de)mobiliseren van medewerkers en materieel, huur, reis- en verblijfskosten, opslag, doorlopende of opnieuw af te sluiten vergunningen;  kosten in rekening gebracht door derden.
– In geval van koop van zaken:  vaste en flexibele doorlopende kosten, zoals, maar niet beperkt tot (de)mobiliseren van medewerkers en materieel, opslag, huur, reis- en verblijfskosten, opslag, doorlopende of opnieuw af te sluiten vergunningen;  kosten in rekening gebracht door derden.
c. Onverminderd overige bepalingen van deze voorwaarden is opschorting slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden: – opschorting door Opdrachtgever treedt in na een wachtperiode van 24 uur na aankondiging van de opschorting; – de duur van de opschorting mag de duur van de initiële overeengekomen opdracht niet overschrijden;
– zodra Opdrachtgever informatie heeft op basis van waarvan zij verwacht, of kan verwachten dat een opschorting in het verschiet ligt, dient zij Kleinveld daarover onmiddellijk te informeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
– zodra het materieel of de medewerker(s) die door Kleinveld beschikbaar zijn gesteld weer wordt ingezet, is de opschorting onmiddellijk beëindigd;
– de mogelijkheid om op te schorten kan alleen worden gebaseerd op onvoorziene omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;
– wanneer een periode van opschorting is gestart, en het werk dient te worden hervat, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, maar niet korter dan 10 werkdagen voorafgaand aan de hervatting van het werk, aan Kleinveld kenbaar te maken. – hervatting van de werkzaamheden is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
– de levering van zaken wordt verlengd met de duur van de opschorting en is onder voorbehoud van beschikbaar. d. Na 7 dagen van opschorting wordt de opdracht van rechtswege geannuleerd. Artikel 8 is van toepassing.
e. Kleinveld heeft het recht om wijzigingen in de initiële opdracht en de kosten voor (extra) werkvoorbereiding als gevolg van de opschorting, als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
a. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van elke fout, iedere ongeval en iedere gebeurtenis, en als gevolg van schending van een andere contractuele of niet-contractuele verplichting, met uitzondering van de hierna genoemde afwijkingen en onverminderd overige bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtgever zal Kleinveld vrijwaren tegen elke schadevordering dienaangaande. Pagina 7 van 15 Algemene leveringsvoorwaarden van Kleinveld versie juni 2021
b. Opdrachtgever dient Kleinveld schadeloos te stellen en te vrijwaren voor claims en boetes als gevolg van handelingen en nalaten van Opdrachtgever waardoor inbreuk wordt gevormd op een sanctiewet- en of regelgeving.
c. In alle gevallen zijn de verplichtingen van Kleinveld als inspanningsverbintenis te kwalificeren. Kleinveld zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen.
d. De aansprakelijkheid van Kleinveld is beperkt tot de directe schade aan zaken, zoals bedoeld in de branchegebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn verklaard in artikel 3. Wanneer geen branchevoorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan geldt dat de aansprakelijkheid van Kleinveld voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat Kleinveld of iemand namens Kleinveld deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, bedient, bestuurt, behandelt, repareert, onderhoudt, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft, is beperkt tot € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak. Kleinveld is nimmer aansprakelijk voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade.
e. Kleinveld is niet aansprakelijk voor, en Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld voor alle aanspraken wegens productaansprakelijkheid voortvloeiende uit zaken welke geheel of gedeelte door Kleinveld zijn geleverd of opgeleverd, gerepareerd of onderhouden.
f. Kleinveld is niet aansprakelijk voor indirecte, immateriële of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten, tenzij een en ander is veroorzaakt door opzet of grove schuld Kleinveld.
g. Indien en voor zover er op Kleinveld enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximum bedrag van Euro 2.500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak.
h. In ieder geval vervalt de aansprakelijkheid van Kleinveld in het geheel, wanneer Opdrachtgever, zodra zij voor de eerste keer kennis krijgt van omstandigheden, dit niet binnen bekwame tijd meldt, of wanneer Opdrachtgever geen doen of nalaten verricht om meer schade te voorkomen.
i. Partijen kunnen geen beroep op aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden doen, wanneer en voor zover verlies of schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de andere partij, of de aan haar gelieerde maatschappijen.

Artikel 15 Garantie
a. Kleinveld gaat uit van de door Opdrachtgever gegeven instructies, procedures, informatie en dergelijke en Kleinveld geeft nimmer garantie op het resultaat.
b. Ten aanzien van de koop van zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Kleinveld niet verder gaat dan wat is bepaald in de garantiebedingen van de oorspronkelijke leverancier.
c. Wanneer Kleinveld zelf de fabrikant is en er is sprake van non-conformiteit, dan heeft de Opdrachtgever recht heeft op toezending van het ontbrekende. Wanneer toezending van het ontbrekende niet tot een oplossing leidt, heeft de Opdrachtgever recht op herstel. Wanneer herstel niet tot een oplossing leidt, heeft Opdrachtgever recht op vervanging. Wanneer vervanging niet mogelijk is, omdat de betreffende zaak niet meer leverbaar is wordt de overeenkomst ontbonden.
d. In het geval dat de Opdrachtgever voordeel geniet vanwege herstel of vervanging, dan dient Opdrachtgever een eigen bijdrage naar rato te voldoen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
a. Alle door Kleinveld door middel van koop geleverde zaken blijven eigendom van Kleinveld totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Kleinveld gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.
b. Kleinveld heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
c. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Kleinveld zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Pagina 8 van 15 Algemene leveringsvoorwaarden van Kleinveld versie juni 2021
e. Voor het geval dat Kleinveld zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kleinveld, of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kleinveld zich bevinden en die zaken retour te nemen.
f. Als Kleinveld geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan Kleinveld te verpanden.

Artikel 17 Niet afgenomen zaken
a. Wanneer zaken na het verstrijken van het definitieve (op) levermoment niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Kleinveld mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 18 Levertijd
a. De bij de aanbieding vermelde (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Kleinveld bij benadering vastgesteld. Een opgegeven (op)levertijd of uitvoeringsperiode is dan ook nooit een fatale termijn.
b. Bij het afgeven van de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode garandeert Opdrachtgever dat Kleinveld de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die Kleinveld op dat moment bekend zijn.
c. De uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt, maar tenminste wanneer:
– alle noodzakelijke zaken en gegevens in het bezit zijn bij Kleinveld;
– definitieve, goedgekeurde instructies en voorschriften in het bezit zijn van Kleinveld;
– de overeengekomen (deel)betaling is ontvangen;
– aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
d. Wanneer er sprake is van andere omstandigheden dan die Kleinveld bekend waren toen hij de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Kleinveld de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Kleinveld kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Als er sprake is van meerwerk wordt de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Kleinveld kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
f. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Kleinveld wordt de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Kleinveld kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
g. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen

Artikel 19 Verplichtingen op locatie
a. Onverminderd overige bepalingen in deze voorwaarden geldt ten aanzien van aansprakelijkheid hetgeen in dit artikel is gesteld b. Opdrachtgever garandeert dat:
– alle vergunningen, licenties, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het Werk uit te voeren tijdig verkregen zijn;
– bij aanvang van het Werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen en gedurende het Werk worden gehandhaafd. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor het personeel van Kleinveld, die door of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of enig andere nationale, dan wel internationale regeling terzake, aan de werkgever en/of de Locatie worden gesteld;
– voor de bescherming van het personeel en materieel van Kleinveld zodanige maatregelen zijn getroffen als Opdrachtgever voor zijn eigen personeel zou doen;
– de situatie van het terrein op de aangewezen Locatie zodanig is dat het materieel van Kleinveld goed en veilig kan worden gemonteerd, gedemonteerd, aangevoerd, afgevoerd en opgesteld;
– de toegangswegen tot de Locatie of waar het materieel en/of materiaal ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van Kleinveld;
– door Opdrachtgever te verstrekken equipement en/of materialen aanwezig zijn en in de directe nabijheid van de op dat moment uitgevoerde werkzaamheden aan Kleinveld ter beschikking worden gesteld;
– er aansluitmogelijkheden zijn voor water, verlichting en elektriciteit met voldoende vermogen;
– er voldoende afsluitbare en droge opslagruimte aanwezig is voor het materiaal;
– op de Locatie geschikte behuizing(en) of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van Kleinveld en alle andere eventueel door Kleinveld voor het werk tewerkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van Kleinveld en in overeenstemming met de arbeidsomstandighedenwet;
c. Kleinveld zal zelf zorgdragen voor een basisset CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde kleding en pbm’s. Onder een basisset pbm’s wordt verstaan:
– Helm
– Handschoenen
– Veiligheids(zonne)bril
– Werkschoenen.
Opdrachtgever is verplicht om CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde, doelmatige en passende projectspecifieke kleding en pbm’s ter beschikking te stellen, zoals: speciale helms, brandverstragende overalls, of overalls met speciale coating, zwemvesten en ademmaskers. d. Wanneer Kleinveld ondanks de in lid b en c van dit artikel genoemde voorzorgsmaatregelen toch wordt aangesproken op een overtreding van de regels, of het onmogelijk is om het werk uit te voeren, dan is er sprake van grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever en is Opdrachtgever verplicht om Kleinveld te vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties, schade en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.
e. Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van materieel dat ter beschikking wordt gesteld door de Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever zorg te dragen voor een volledige cascoverzekering, alsmede een WAM en werkrisicoverzekering, welke mede dekking biedt voor schade c.q. letsel aan de persoon die het materieel bedient. De verzekering biedt dekking tijdens activiteiten, waaromtrent de overeenkomst met Kleinveld is gesloten. Kleinveld wordt als verzekerde op de polis aangemerkt. Zowel Opdrachtgever als diens verzekeraar garanderen Kleinveld volledig te vrijwaren voor alle schade en aanspraken als gevolg van schade aan, met of door het materieel. Wanneer Opdrachtgever onder de overeenkomst handelt in de hoedanigheid van verhuurder, dan gelden de voorwaarden onder dit artikel onverminderd, waarbij Opdrachtgever ‘verhuurder’, en Kleinveld ‘huurder/opdrachtnemer’ dient te worden genoemd. Mutatis Mutandis.
f. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zodra de planning van Kleinveld dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Kleinveld voortvloeiende schade.
g. Wanneer door Opdrachtgever vervoersfaciliteiten (o.a. helikopter, boot) voor het aan boord brengen van Kleinveld naar de offshore basis regelt, zorgt Opdrachtgever kosteloos voor alle relevante reis- en annuleringsverzekeringen ten bate van Kleinveld.

Artikel 20 Vertaling
a. Van deze Algemene leveringsvoorwaarden bestaat een Engelse vertaling. Bij geschillen over de interpretatie van deze Algemene leveringsvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op elke overeenkomst tussen Kleinveld en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
b. Het Weens koopverdrag 1980 wordt uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, Nederland, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. BIJZONDERE GEDEELTE II, VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN

Artikel 22 Huurtermijn
a. De huurtermijn vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip, danwel op de datum dat het materieel of een eerste gedeelte daarvan, desgevraagd eerder ter beschikking van Opdrachtgever wordt gesteld.
b. De huurtermijn eindigt na afloop van de bepaalde datum, danwel, voorzover later, op de datum waarop het materieel in zijn geheel door Kleinveld is terugontvangen.
c. Indien het materieel beschadigd en/of verontreinigd en/of besmet wordt terugontvangen eindigt de huurtermijn op het moment dat het materieel weer in een naar oordeel van Kleinveld vergelijkbare staat is gebracht als bij aanvang van de huurtermijn, behoudens slijtage door normaal gebruik.
d. Zaterdagen, zon- en feestdagen en overige vrije dagen worden meegerekend in de huurtermijn. Tenzij anders overeengekomen geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
e. Als het materieel niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele huurtermijn aan Opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld zal Kleinveld alles in het werk stellen om Opdrachtgever vervangend materieel aan te bieden. Als Kleinveld daar niet in slaagt, is de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden. Iedere aansprakelijkheid van Kleinveld is in dat geval beperkt tot het betalen aan Opdrachtgever van een vergoeding gelijk aan de huurprijs gedurende de periode voorafgaande aan de ontbinding dat Opdrachtgever geen gebruik heeft kunnen maken van het materieel.

Artikel 23 Huurprijs en kosten
a. Indien het materieel voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn wordt teruggeleverd is alsnog de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtermijn verschuldigd.
b. Materieel met een verbrandingsmotor en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het materieel in rekening gebracht.
c. Kleinveld is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien kosten van overheidswege en/of andere factoren die de kostprijs bepalen, worden verhoogd.

Artikel 24 Aflevering en vervoer
a. De met Kleinveld overeengekomen tijdstippen, waarop Kleinveld het materieel moet bezorgen of de Opdrachtgever het materieel kan ophalen, gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
b. Onverminderd de overige aansprakelijkheidsbepalingen worden de onder artikel 7 lid a van toepassing verklaarde Incoterms naar analogie met koopcontracten van toepassing verklaard op huurcontracten, inhoudende dat levering geschiedt ingeklaard, op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost op de overeengekomen plaats van bestemming of het overeengekomen punt in die plaats. Het lossen op bestemming is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Levering in gedeelten is toegestaan
c. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de zaken door te voeren, of te doen doorvoeren, naar een plaats buiten de EU op naam van Kleinveld. Niettegenstaande overige bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden, zal Opdrachtgever Kleinveld volledig schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade en kosten als gevolg van doorvoer van zaken naar een plaats buiten de EU op naam van Kleinveld.
d. Opdrachtgever dient Kleinveld onverwijld en op eerste verzoek alle informatie en documenten te verstrekken omtrent het verblijf van de goederen.
e. Kleinveld is niet aansprakelijk en Opdrachtgever zal Kleinveld vrijwaren voor boetes en schades als gevolg van een in een bepaald land verplicht voorgeschreven verzekeringen die aan de bij die wet gestelde eisen dient te voldoen

Artikel 25 Keuring, inspectie en hoedanigheid
a. Kleinveld verplicht zich het materieel in goede en onderhouden staat ter beschikking te stellen.
b. Op het moment van aflevering is Opdrachtgever gehouden het materieel onmiddellijk te (doen) inspecteren en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien Opdrachtgever niet tot inspectie overgaat, wordt het materieel geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd, bij gebreke waarvan de afgeleverde zaak definitief zonder protest is aanvaard.
c. Alle geconstateerde gebreken dienen door Opdrachtgever onverwijld en schriftelijk aan Kleinveld te worden gemeld. Indien Opdrachtgever ondanks de geconstateerde gebreken toch het materieel in gebruik neemt vervalt het recht van Opdrachtgever tot reclameren.
d. Zodra een materieelstuk eenmaal onder opzicht van de Opdrachtgever is, garandeert Opdrachtgever dat zij Kleinveld te allen tijde in de gelegenheid stelt om het materieel tussentijds te keuren of te vervangen, zodra Kleinveld zelf, of een door de minister aangewezen, certificerende en keurende instelling dit vereist. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever na te gaan wanneer keuring en/of vervanging dient te geschieden, en dit tijdig –zeker 2 weken voorafgaand aan de noodzakelijke keuring of vervanging- aan Kleinveld kenbaar te maken. e. Het onder dit artikel gestelde geldt ook, wanneer het door Opdrachtgever onder opzicht verkregen materiaalstuk deel is gaan uitmaken van een andere zaak, of wanneer het materieelstuk zich dusdanig ergens bevindt, zodat keuring en/of vervanging daarvan in alle redelijkheid praktisch onmogelijk is, bijvoorbeeld in het geval het materieelstuk zich offshore bevindt.

Artikel 26 Tijdelijke of permanente vervanging
a. Kleinveld behoudt zich het recht voor om tijdens de huurtermijn het materieel tijdelijk of permanent te vervangen door gelijkwaardig materieel indien dit naar het oordeel van Kleinveld noodzakelijk of wenselijk is.
b. De Opdrachtgever is wegens vervanging niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten.

Artikel 27 Gebruik, onderhoud en inspectie
a. Opdrachtgever is verplicht het materieel gedurende de huurtermijn voor zijn eigen rekening en risico als een goed huurder te beheren en in behoorlijke en bedrijfswaardige toestand te houden bij gebreke waarvan sprake is van grove schuld, hetgeen onder meer inhoudt dat: – Opdrachtgever het materieel uitsluitend gebruikt binnen het kader van alle geldende wettelijke bepalingen, alsmede binnen diens normale bedrijfsuitoefening en voor het doel waarvoor het materieel gehuurd en naar zijn aard geschikt is;
– Opdrachtgever het materieel gebruikt met inachtneming van de meegedeelde of meegeleverde bedienings-, behandelings- en veiligheidsvoorschriften;
– Opdrachtgever het materieel uitsluitend laat gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn; – Opdrachtgever het materieel niet gebruikt buiten de Locatie genoemd in de overeenkomst;
– Opdrachtgever gehouden is het materieel als herkenbaar eigendom van /of beschikbaar gesteld door Kleinveld te beheren, bewaren en/of te vervoeren. Het is Opdrachtgever verboden de op het materieel aanwezige (eigendoms)kenmerken te verwijderen;
– Opdrachtgever alle redelijke maatregelen neemt ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het materieel;
– Opdrachtgever het materieel doorlopend inspecteert op de goede werking en het dagelijks onderhoud verricht. Onder dagelijks onderhoud wordt in ieder geval begrepen:
o regelmatig reinigen van het materieel;
o regelmatig olie verversen van motoren;
o op peil houden van koel- en smeerstoffen;
o tijdig vervangen van onderdelen zoals filters, riemen, rubbers en ringen;
o controle van de conditie van accu’s;
o controleren van de werking van eventuele koel- en verwarmingselementen;
o voorkomen van vorstschade en waterschade;
o bij- en afstellen van daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
b. In geval van enig defect en/of schade aan het materieel en/of schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het materieel dient Opdrachtgever Kleinveld hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
c. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Kleinveld en dienen te geschieden door deskundig personeel. De voor het dagelijkse onderhoud of reparaties benodigde onderdelen dienen van Kleinveld of door hem aangewezen bedrijven te worden betrokken.
d. Reparaties, vernieuwingen en vervangingen die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of slijtage komen voor rekening van Opdrachtgever.
e. Voor rekening van Kleinveld komen het onderhoud, reparaties, vernieuwingen en vervangen als gevolg van normaal gebruik of slijtage van het materieel.

Artikel 28 Aansprakelijkheid bij verhuur van roerende zaken
a. Onverminderd overige bepalingen in deze voorwaarden geldt ten aanzien van aansprakelijkheid hetgeen in dit artikel is gesteld.
b. Vanaf het moment van aflevering is het materieel en het gebruik van het materieel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Kleinveld te vrijwaren van claims van derde.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Kleinveld lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging, en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurtermijn, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Kleinveld na afloop van de huurtermijn.
d. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan met of door het (gebruik van het) materieel. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld volledig tegen aanspraken van Opdrachtgever of derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het materieel.
e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het materieel toegebracht als gevolg van verontreiniging of besmetting, waaronder in ieder geval begrepen extra reinigingskosten, alsmede kosten van reiniging, afvoer, vernietiging van de verspreide vervuiling of besmetting in de bodem en/of grondwater op het terrein waarop Kleinveld het teruggeleverde materieel heeft opgeslagen, hoe en door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (vervolg) schade ten gevolge van oponthoud en/of al dan niet gedeeltelijke stillegging van Kleinveld of derden ongeacht of Opdrachtgever zich op overmacht zou kunnen beroepen.

Artikel 29 Beëindiging en teruglevering
a. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door schriftelijke opzegging, zulks met een opzegtermijn van minimaal 2 maanden, tenzij anders overeengekomen.
b. Opdrachtgever is verplicht uiterlijk bij beëindiging van de huurtermijn het materieel in dezelfde staat als bij aanvang (behoudens normale slijtage) en volledig gereinigd te retourneren.
c. Bij verschil van mening over de staat waarin het materieel zich bevond, rust op Opdrachtgever de bewijsplicht dat het materieel in goede staat is teruggeleverd. d. Opdrachtgever verplicht zich minimaal 3 werkdagen voor teruglevering van het materieel Kleinveld daarvan in kennis te stellen, waarbij Kleinveld plaats en tijdstip van de teruglevering zal aangeven.
e. Indien partijen zijn overeengekomen dat Kleinveld het materieel aan het einde van de huurtermijn zal ophalen bij Opdrachtgever dient Opdrachtgever minimaal 3 werkdagen voor einde van de huurtermijn te melden dat het materieel kan worden afgehaald.
f. Als de huurtermijn verstrijkt zonder dat Kleinveld weer in bezit is van het materieel, is Kleinveld gerechtigd het materieel onmiddellijk terug te nemen. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijven van kracht totdat het materieel weer in bezit is van Kleinveld, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot vergoeding van de door Kleinveld te lijden schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.
g. Als naar het oordeel van Kleinveld het materieel bij teruggave niet schoon is, is Kleinveld gerechtigd het materieel voor rekening van Opdrachtgever te (laten) reinigen.
h. Kleinveld is bevoegd bij constatering van verontreiniging of besmetting het materieel bij teruglevering niet te accepteren en deze op kosten van Opdrachtgever door te sturen naar een in overleg aan te wijzen plaats en/of Locatie.

Artikel 30 Eigendom en onderverhuur
a. Opdrachtgever is niet bevoegd het materieel te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
b. Opdrachtgever is niet bevoegd het materieel aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Kleinveld.
c. Opdrachtgever is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van Kleinveld op het materieel. Indien derden beslag leggen op enig materieel danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Kleinveld onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. BIJZONDERE GEDEELTE III, TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSONEEL

Artikel 31 De terbeschikkingstelling
a. Kleinveld zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Opdrachtgever verstrekt Kleinveld voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
b. Kleinveld behoudt zich het recht voor om op eigen kosten het door hem aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel op ieder gewenst tijdstip te vervangen door ander gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.

Artikel 32 Arbeidsduur en werktijden
a. Voor het ter beschikking gestelde personeel zullen de werktijden van Opdrachtgever gelden, tenzij tussen de partijen afwijkende afspraken worden gemaakt.
b. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van het ter beschikking gestelde personeel voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat het personeel de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld als werkgever van het ter beschikking gestelde personeel voor eventuele aansprakelijkheid terzake.

Artikel 33 Goede uitoefening van leiding en toezicht
a. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van het hem ter beschikking gestelde personeel op dezelfde zorgvuldige wijze gedragen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
b. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het ter beschikking gestelde personeel op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
c. Tewerkstelling van het ter beschikking gestelde personeel in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Kleinveld en het ter beschikking gestelde personeel daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever draagt er zorgt voor dat er aan alle formaliteiten wordt voldaan. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld voor elke aansprakelijkheid terzake.
d. Opdrachtgever zal aan het ter beschikking gestelde personeel de schade vergoeden, die het personeel lijdt doordat een aan het personeel toebehorende zaak, dat in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld voor elke aansprakelijkheid als werkgever van het ter beschikking gestelde personeel terzake van de in dit artikel bedoelde schade.

Artikel 34 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekering
a. Onverminderd overige bepalingen in deze voorwaarden geldt ten aanzien van aansprakelijkheid hetgeen in dit artikel is gesteld.
b. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
c. Het ter beschikking gestelde personeel zal werken onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Hij zal de nodige instructies geven en de verplichtingen vervullen voortvloeiend uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
d. Als Kleinveld verplicht is tot loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte en die ziekte het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen als bedoeld in art. 7:658 BW door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht alle kosten als gevolg van die plicht tot loondoorbetaling en aanvulling alsmede alle overige kosten, zoals reïntegratiekosten, aan Kleinveld te vergoeden.
e. Opdrachtgever zal aan het ter beschikking gestelde personeel vergoeden – en Kleinveld vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die het personeel in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Kleinveld daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW.
f. Opdrachtgever zal zich deugdelijk verzekeren en zich verzekerd houden tegen het risico van schade die het ter beschikking gestelde personeel aan derden toebrengt bij de uitvoering van de door Opdrachtgever aan het personeel opgedragen werkzaamheden. Opdrachtgever zal Kleinveld vrijwaren tegen elke aanspraak van derden verband houdende met deze overeenkomst.
g. Opdrachtgever zal aansprakelijkheid van schade ten gevolge van fouten van het ter beschikking gestelde personeel overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:170 BW verzekeren en verzekerd houden.
h. Mocht Kleinveld op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen, BTW-naheffing, in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart en stelt Opdrachtgever Kleinveld schadeloos voor eventuele aanspraken ter zake, alsmede voor alle overige heffingen en boetes. i. Indien de situatie als bedoeld in lid h zich voordoet, is Opdrachtgever, – zo mogelijk gezamenlijk met Kleinveld – gerechtigd het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtplicht aan te vechten alvorens tot betaling over te gaan. Kleinveld zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van Opdrachtgever, in deze zou kunnen schaden.

Artikel 35 Duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de initieel overeengekomen duur van de overeenkomst. De betalingsverplichting is gebaseerd op het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de ter beschikking gestelde. Zulks, tenzij Kleinveld en de Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
b. Als de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de overeenkomst, dan geldt er een opzegtermijn van één maand.
c. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de ter beschikking gestelde, dan wel een conflictsituatie, dan dient de Opdrachtgever Kleinveld daar tijdig van op de hoogte te stellen. Kleinveld zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost. Opdrachtgever dient zich te allen tijde in te spannen om een geschil te voorkomen en op te lossen.

Artikel 36 Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de ter beschikking gestelde.
a. Als de Opdrachtgever met een hem door Kleinveld ter beschikking gestelde rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt zij Kleinveld daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de Opdrachtgever aan Kleinveld een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door Kleinveld verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de ter beschikking gestelde overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en / of andere wet- en regelgeving hieromtrent voor zover deze in Nederland in werking zijn getreden.
b. De Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de ter beschikking gestelde aan, als de Opdrachtgever de Overeenkomst met Kleinveld niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
c. Het is de Opdrachtgever verboden om het ter beschikking gestelde personeel ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de ter beschikking gestelde middels deze andere onderneming in te lenen.