Generelle vilkår og betingelser for levering af Kleinveld version juni 2021

Artikel 1 Betragtning
Kleinveld er specialist i vertikal og horisontal exceptionel transport.
Kleinveld har kapacitet til at udføre (delvise) arbejder og påtage sig komplette projekter.
Han beskæftiger sig også med udlejning af udstyr, udstationering af personale, vedligeholdelse, teknik samt lager- og kontorudlejning.

Disse generelle vilkår og betingelser er udarbejdet for at præcisere parternes rettigheder og forpligtelser med hensyn til de tjenester, der skal leveres og købes i henhold til aftalen med Kleinveld og dets tilknyttede juridiske enheder, i det følgende benævnt Kleinveld.

Artikel 2 Definitioner
I disse generelle leveringsbetingelser anvendes følgende udtryk i følgende betydninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet:

a. Kleinveld: er entreprenøren. Når der henvises til Kleinveld i disse vilkår og betingelser, skal det omfatte:
- Kleinveld Horizontal and Vertical Transport B.V., registreret hos handelskammeret under nummer 58127755;
- Kleinveld Projecten B.V., registreret hos handelskammeret under nummer 58128336;
- Kleinveld Holding B.V. registreret hos handelskammeret under nummer 58122435 med hjemsted på Bolwerk 2, Zuidlaren
b. Kunde: Kleinvelds modpart;
c. Engineering: Design og oversættelse af projektbilleder til et funktionelt design i bredeste forstand.
d. Dokumenter: Alle varer, der stilles til rådighed for Kleinveld af kunden, herunder dokumenter eller databærere, samt alle varer, der fremstilles af Kleinveld i forbindelse med udførelsen af ordren.
e. Know how: Fortrolig viden om forskellige forretningsdata i bredeste forstand og herunder, men ikke begrænset til, tegninger, design, skitser, modeller, procedurer, retningslinjer, metoder, algoritmer og software, hvori en sådan viden er eller vil blive indlejret.
f. Arbejde: både udførelsen af tjenester, uanset om der anvendes egne maskiner eller ej, og resultatet af tjenesten.
g. Køb: er den aftale, hvor Kleinveld forpligter sig til at give en ting, og kunden forpligter sig til at betale en pris i penge for den.
h. Arbejdstid: tiden mellem kl. 07.00 og 17.00 på arbejdsdage i. Arbejdsdage: alle ugens dage undtagen lørdage, søndage, almindeligt anerkendte kristne og nationale helligdage;
j. Generelle leveringsbetingelser: nærværende generelle leveringsbetingelser.

Artikel 3 Anvendelighed
a. Disse generelle leveringsbetingelser gælder for alle tilbud fra Kleinveld, indgåede aftaler og faktiske og juridiske handlinger, der udføres i henhold til disse. En kopi af disse vilkår og betingelser kan downloades gratis HER og vil også blive sendt gratis på første anmodning. Anvendelsen af andre betingelser afvises hermed udtrykkeligt. Side 2 af 15 Generelle vilkår og betingelser for Kleinveld version juni 2021
b. Når Kleinveld påtager sig at udføre speditionsarbejde for kunden, gælder de branchestandardiserede hollandske speditionsbetingelser (FENEX Forwarding), som de er arkiveret hos domstolen i Rotterdam, i den seneste version.
c. Når Kleinveld forpligter sig over for kunden til at transportere gods ad vej inden for Holland, gælder branchens standardiserede generelle transportbetingelser (AVC), seneste version, medmindre ufravigelig lovgivning foreskriver andet. Grænseoverskridende vejtransport og transport med selvkørende modulvogntog (SPMT) er underlagt bestemmelserne i CMR-konventionen (CMR) og eventuelle ændringer heraf, for så vidt som de er trådt i kraft for Holland og i tillæg til de førnævnte AVC.
d. Hvis Kleinveld over for kunden påtager sig at flytte gods horisontalt med f.eks. en kran, teleskoplæsser, lift eller gaffeltruck, eller hvis Kleinveld over for kunden påtager sig at udføre montagearbejde, gælder betingelserne i Vereniging Verticaal Transport (VVT), seneste version, medmindre ufravigelig lovgivning foreskriver andet. Grænseoverskridende vejtransport og transport med selvkørende modulvogntog (SPMT) er underlagt bestemmelserne i CMR-konventionen (CMR) og eventuelle ændringer heraf, for så vidt som de er trådt i kraft for Holland, og derudover den førnævnte AVC.
e. Hvis Kleinveld over for Kunden forpligter sig til at opbevare varer i et tidsrum, der er fastsat efter aftale, gælder den seneste version af de hollandske lagerbetingelser (FENEX-opbevaring), der er arkiveret hos domstolen i Rotterdam.
f. Når Kleinveld forpligter sig over for Kunden til at udføre ingeniørarbejde, gælder branchestandarden Dutch Storage Conditions (DNR 2011), seneste version.
g. De gældende branchebetingelser er vedlagt og kan findes under linket. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovennævnte branchebetingelser og de generelle leveringsbetingelser har de generelle leveringsbetingelser forrang.
h. Omfatter de indgåede tilbud eller aftaler også eller udelukkende:
- udlejning af løsøre, så gælder, ud over det generelle afsnit, bestemmelserne i det særlige afsnit II;
- Ved levering af personale gælder bestemmelserne i den særlige del III i tillæg til den generelle del. I tilfælde af konflikt mellem den særlige del og den generelle del har bestemmelserne i den gældende særlige del forrang.
i. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem betingelserne i aftalen og de generelle leveringsbetingelser og/eller branchebetingelser har betingelserne i aftalen forrang.
j. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle leveringsbetingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, skal de øvrige bestemmelser nævnt i disse generelle leveringsbetingelser forblive i fuld kraft. I et sådant tilfælde skal parterne rådføre sig for at blive enige om nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller annullerede bestemmelser, idet de i videst muligt omfang skal tilstræbe at opfylde de oprindelige bestemmelsers formål og hensigt.
k. Hvis Kleinveld hyrer tredjeparter til at udføre arbejdet, er disse generelle vilkår og betingelser også fastsat til fordel for denne tredjepart, for så vidt som tredjeparten ønsker at påberåbe sig dem.

Artikel 4 Tilbud
a. Alle tilbud og/eller prisoverslag er uforpligtende og har en gyldighedsperiode på op til 30 dage.
b. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er alle priser og satser i euro og eksklusive moms.
c. Mundtlige tilbud fra Kleinveld eller dennes underordnede er ikke bindende, medmindre de er bekræftet skriftligt af Kleinveld.
d. Hvert tilbud er baseret på Kleinvelds ydelse under normale forhold og på normale arbejdsdage, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt.
e. Indgåelsen af en aftale og alle ændringer heraf skal aldrig (udelukkende) afhænge af en såkaldt indkøbsordre, der skal sendes af kunden, men en aftale skal indgås ved et tilbud fra Kleinveld og en utvetydig accept heraf fra kunden.
f. Hvis kunden giver Kleinveld oplysninger og data, såsom, men ikke begrænset til: antal, vægt, dimensioner, sammensætninger og tider, garanterer kunden for deres nøjagtighed, og Kleinveld vil basere sit tilbud på dem.
g. Hvis Kleinvelds tilbud ikke accepteres, er Kleinveld berettiget til at debitere kunden for alle omkostninger, som Kleinveld har måttet afholde for at afgive sit tilbud.
h. Medmindre andet er skriftligt aftalt, garanterer kunden, at alle (miljø)tilladelser, licenser, dispensationer og alle andre beslutninger, der er nødvendige for at udføre arbejdet, er indhentet rettidigt.
i. En stigning i omkostningsbestemmende faktorer, der opstår efter aftalens indgåelse, kan Kleinveld videregive til kunden, hvis opfyldelsen af aftalen endnu ikke er afsluttet på tidspunktet for stigningen.

Artikel 5 Betaling
a. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, skal betaling ske inden for 14 (fjorten) dage efter fakturadatoen til den bankkonto, der er angivet af Kleinveld, i den valuta, der er angivet på fakturaen.
b. Hvis betalingsfristen overskrides, er Kleinveld berettiget til at opkræve morarenter af det udestående beløb fra forfaldsdatoen til dagen for fuld betaling. Morarenten skal være 1,5 % pr. måned.
c. Uanset de aftalte betalingsbetingelser er Kunden forpligtet til at stille en sådan sikkerhed for betaling, som Kleinveld finder tilstrækkelig, på Kleinvelds anmodning. Hvis kunden ikke gør dette inden for den fastsatte frist, vil kunden straks være i misligholdelse. Kleinveld er i så fald berettiget til at ophæve aftalen og kræve sit tab dækket af kunden.
d. Kunden har ikke ret til at modregne fakturaer i beløb, som Kleinveld skylder Kunden. Kunden har heller ikke ret til at suspendere betaling i henhold til denne aftale i forbindelse med nogen anden aftale indgået med Kleinveld.
e. I tilfælde af likvidation, konkurs, udlæg eller betalingsstandsning hos kunden, forfalder Kleinvelds krav mod kunden straks til betaling.
f. Hvis betaling ikke er sket inden for den aftalte betalingsfrist, skylder kunden Kleinveld alle udenretslige omkostninger. Omkostningerne beregnes i overensstemmelse med det hollandske advokatsamfunds inkassosats med et minimum på 250 euro. Hvis de faktisk afholdte udenretslige omkostninger er højere, skal de faktisk afholdte omkostninger betales.
g. Hvis de afholdte omkostninger ikke har ført til det ønskede resultat, vil dette ikke føre til kreditering eller i det mindste ikke frigøre kunden fra sin betalingsforpligtelse over for Kleinveld.
h. Hvis Kleinveld får helt eller delvist medhold i en retssag, skal alle omkostninger, som Kleinveld pådrager sig i forbindelse med en sådan sag, bæres af kunden.

Artikel 6 Information og data
a. Kunden er forpligtet til at give Kleinveld alle (gyldige) data, ikke begrænset til information, viden og ændringer, som Kleinveld angiver som nødvendige, eller som kunden med rimelighed bør forstå som nødvendige for korrekt opfyldelse af aftalen, fuldstændigt, på første anmodning og i det mindste i god tid og på den ønskede måde. Ovenstående gælder også, hvis dataene stammer fra tredjeparter.
b. Kleinveld er berettiget til at videregive yderligere omkostninger - der er forbundet med at konvertere dataene til den korrekte form - til kunden. Kleinveld har også ret til at suspendere udførelsen af ordren, indtil kunden har opfyldt de forpligtelser, der er nævnt i det foregående afsnit. Kleinveld er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge heraf. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs i denne henseende.
c. Kunden garanterer, at alle oplysninger, som han leverer, er fri for ophavsret eller andre rettigheder. Kleinveld har ingen forpligtelse til at undersøge dette; det fulde ansvar i denne henseende ligger hos kunden. Kunden skal holde Kleinveld fuldt ud skadesløs for krav fra tredjeparter i denne henseende.
d. Kunden garanterer nøjagtigheden og fuldstændigheden af ovennævnte data, selv hvis de leveres af eller gennem tredjeparter. Kleinveld kan på ingen måde holdes ansvarlig, og kunden skal holde Kleinveld skadesløs i denne henseende.

Artikel 7 Levering og færdiggørelse
a. De priser og satser, der er angivet i tilbuddet om levering af varer, er baseret på levering EXW (Ex Works) Bolwerk 2 i Zuidlaren, NL, i overensstemmelse med Incoterms 2020, medmindre parterne aftaler andet skriftligt.
b. Kunden kræver, at transportøren udsteder et fragtbrev til Kleinveld.
c. Uanset bestemmelserne i de foregående afsnit kan parterne aftale, at Kleinveld sørger for transporten. En sådan aftale gælder som en aftale om at få varerne transporteret. Kleinveld optræder aldrig som transportør, men som speditør. Risikoen for opbevaring, læsning, transport og aflæsning bæres også i dette tilfælde af kunden.

Artikel 8 Intellektuel ejendomsret
a. Medmindre andet er skriftligt aftalt, bevarer Kleinveld ophavsretten og alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de tilbud, der afgives, og alle andre leverede elementer, såsom, men ikke begrænset til: design, illustrationer, tegninger, (test)modeller, formler, metoder og lignende, der leveres
b. Rettighederne til de data, der er nævnt i afsnit a i denne artikel, forbliver Kleinvelds ejendom, uanset om kunden er blevet opkrævet betaling for produktionen af dem. De må ikke kopieres, bruges eller vises til tredjeparter eller bruges til andre kommercielle formål end det, de er blevet leveret til, uden Kleinvelds udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Det er også udtrykkeligt forbudt for kunden at sælge de oplysninger, som Kleinveld har leveret i henhold til punkt a, til, af eller gennem tredjeparter i nogen som helst form, medmindre andet er aftalt skriftligt.
c. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med brugen af design, illustrationer, tegninger, (prøve)modeller, formler, metoder og lignende, som er leveret af eller på vegne af kunden.

Artikel 9 Fortrolighed og rettigheder
a. Både kunden og Kleinveld garanterer, at alle oplysninger, ikke begrænset til data og knowhow, der modtages fra den anden part, vil blive holdt fortrolige og hemmelige. Ovenstående er underlagt den juridiske forpligtelse til at videregive visse data.
b. Det er udtrykkeligt forbudt for Kunden at kopiere, videregive eller udnytte de oplysninger, der henvises til i det foregående afsnit, med eller uden inddragelse af tredjeparter, uden forudgående skriftligt samtykke fra Kleinveld.
c. Kleinveld er berettiget til at opbevare, anvende og behandle tekster, tegninger, designs, billeder, optagelser og andre produkter, som Kleinveld selv har udarbejdet, på en ekstern disk. Kleinveld vil i den forbindelse sikre, at der ikke videregives direkte eller indirekte oplysninger om den fysiske eller juridiske person.
d. De tekniske uddybninger, der leveres af Kleinveld - den ene og den anden i ordets bredeste forstand - er kun beregnet til kunden og til kundens egne tekniske formål. Ingen af Kleinvelds produkter må offentliggøres uden Kleinvelds forudgående skriftlige tilladelse - og til noget andet formål end det, de er beregnet til. Ingen af Kleinvelds produkter må heller ændres, reproduceres, herunder reproduktion ved hjælp af tryk, offset, fotokopi eller mikrofilm eller i nogen digital, elektronisk, optisk eller anden form. De produkter og tjenester, som Kleinveld leverer, må ikke videresælges til tredjeparter. Alt dette, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, og i det omfang det ikke går ud over formålet og hensigten med ordren.

Artikel 10 Krav og egnethed
a. Klienten kan ikke udlede nogen rettigheder fra rådgivning og information modtaget fra Kleinveld.
b. Kunden garanterer lastens strukturelle integritet, herunder lastens egnethed til den metode, der anvendes under arbejdet. Kleinveld vil, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ikke være ansvarlig for lastens strukturelle integritet og for lastens egnethed til den anvendte metode.
c. Kleinveld har til enhver tid ret til at afvise varer leveret af kunden, hvis de ikke opfylder ovennævnte krav, eller hvis Kleinveld kun har mistanke om, at de ikke opfylder ovennævnte krav. Kleinveld er ikke ansvarlig for konsekvenserne af en sådan afvisning.

Artikel 11 Kommissionens umulighed
a. Kleinveld er berettiget til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser, hvis Kleinveld midlertidigt er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af omstændigheder, som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, og som ligger uden for Kleinvelds kontrol.
b. Omstændigheder, som ikke kunne forudses af Kleinveld, og som ligger uden for Kleinvelds indflydelsessfære, omfatter blandt andet den omstændighed, at Kleinvelds leverandører og/eller underleverandører ikke opfylder deres forpligtelser eller ikke gør det til tiden, eller at kunden har begået en fejl, vejret, jordskælv, regeringsforanstaltninger, uforudsete overtrædelser af love og regler i ordets bredeste forstand, brand, tab eller tyveri, tab af råvarer, der skal behandles, computerfejl, maskinnedbrud eller handelsrestriktioner.
c. Kleinveld har ikke længere ret til at suspendere, hvis den midlertidige umulighed for at udføre har varet eller kan forventes at vare i mere end 3 måneder. Aftalen kan ikke ophæves, før denne periode er udløbet, og kun med hensyn til den del af forpligtelsen, som endnu ikke er opfyldt. I så fald har kunden ikke ret til erstatning for nogen skade, der er lidt eller vil blive lidt som følge af opløsningen.

Artikel 12 Annullering
a. Annullering af en reservation er ikke mulig, medmindre reservationen er foretaget gratis.
b. En opgave kan kun annulleres skriftligt. I tilfælde af annullering skal kunden betale de fulde omkostninger til: - projektspecifikke investeringer, der allerede er foretaget - (de)mobilisering af medarbejdere og udstyr, såsom, men ikke begrænset til, ordreplukning, rejse- og opholdsudgifter, præ-testning, opbevaring, certificering og transport. - arbejdsforberedelse, som f.eks. men ikke begrænset til forskning, testning, projekttilsyn, kontraktarbejde, ansøgning om tilladelse. Hvor omkostningerne er baseret på alt arbejde, der er relateret til den oprindelige aftale, herunder ændringer, der er foretaget i den fra det første ansøgningsøjeblik.
c. I tilfælde af hel eller delvis annullering skylder kunden også Kleinveld en kompensation som følger:
- I tilfælde af arbejde; i tilfælde af annullering under ordren eller mindre end 48 timer før den sidste indledende start af ordren, der er annonceret til Kleinveld:  50% af den oprindelige dagspris med et maksimum på 7 dage.  8 arbejdstimer pr. person pr. skift i maksimalt 7 dage.
- I tilfælde af køb af varer:  tabt fortjeneste

Artikel 13 Suspension
a. Det er ikke muligt at suspendere en reservation, medmindre reservationen er foretaget gratis. Forlængelse af en reservation er kun mulig, hvis den er skriftligt godkendt af Kleinveld.
b. En ordre kan kun suspenderes skriftligt og gælder fra den sidste oprindelige påbegyndelse af ordren, der er meddelt Kleinveld. Under suspensionen skylder kunden Kleinveld et gebyr som følger:
- I tilfælde af arbejde:  mindst 50% af den oprindelige dagspris;  mindst 8 arbejdstimer pr. person pr. skift;  faste og fleksible løbende omkostninger, såsom, men ikke begrænset til, (de)mobilisering af medarbejdere og udstyr, leje, rejse- og opholdsomkostninger, opbevaring, løbende eller genforhandlelige tilladelser;  omkostninger opkrævet af tredjeparter.
- I tilfælde af køb af virksomhed:  faste og fleksible løbende omkostninger såsom, men ikke begrænset til, (de)mobilisering af medarbejdere og udstyr, lager-, leje-, rejse- og opholdsomkostninger, oplagring, løbende eller genudstedte licenser;  omkostninger, der opkræves af tredjeparter.
c. Uden at det berører andre bestemmelser i disse betingelser, er suspension kun mulig på følgende betingelser: - Kundens suspension træder i kraft efter en ventetid på 24 timer efter meddelelsen om suspensionen; - suspensionens varighed må ikke overstige varigheden af den oprindeligt aftalte ordre;
- Så snart Kunden har oplysninger, på grundlag af hvilke han forventer eller kan forvente, at en suspension er nært forestående, skal han straks informere Kleinveld herom, ellers vil Kunden være i misligholdelse i henhold til loven.
- Så snart det udstyr eller den eller de medarbejdere, som Kleinveld har stillet til rådighed, anvendes igen, ophører suspensionen øjeblikkeligt;
- muligheden for at suspendere kan kun baseres på uforudsete omstændigheder på tidspunktet for kontraktens indgåelse;
- Når en periode med afbrydelse er begyndt, og arbejdet skal genoptages, skal Kunden informere Kleinveld så hurtigt som muligt, men ikke mindre end 10 arbejdsdage før genoptagelsen af arbejdet. - Genoptagelse af arbejdet er afhængig af tilgængelighed.
- levering af varer vil blive forlænget i suspensionens varighed og er afhængig af tilgængelighed. d. Efter 7 dages suspension annulleres ordren i kraft af loven. Artikel 8 finder anvendelse.
e. Kleinveld har ret til at opkræve ændringer af den oprindelige ordre og omkostninger til (yderligere) arbejdsforberedelse som følge af suspensionen hos kunden som ekstraarbejde.

Artikel 14 Ansvar
a. Kunden er ansvarlig for skader som følge af enhver fejl, ulykke og begivenhed og som følge af misligholdelse af enhver anden kontraktlig eller ikke-kontraktlig forpligtelse, med undtagelse af de undtagelser, der er nævnt nedenfor, og med forbehold af andre bestemmelser i disse generelle leveringsbetingelser. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for ethvert erstatningskrav i denne henseende. Side 7 af 15 Generelle leveringsbetingelser for Kleinveld version juni 2021
b. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for krav og sanktioner som følge af handlinger og undladelser fra Kundens side, som udgør en overtrædelse af enhver sanktionslov og/eller -forordning.
c. I alle tilfælde skal Kleinvelds forpligtelser betegnes som en forpligtelse til at gøre sit bedste. Kleinveld vil handle efter bedste evne og viden. En forpligtelse kvalificeres kun som en præstationsforpligtelse, hvis den er aftalt skriftligt.
d. Kleinvelds ansvar er begrænset til direkte skade på gods i henhold til de branchebetingelser, der er erklæret gældende i artikel 3. Hvis ingen branchebetingelser er erklæret gældende, er Kleinvelds ansvar for skade på gods forårsaget i den periode, hvor Kleinveld eller nogen på Kleinvelds vegne faktisk transporterer, bearbejder, driver, styrer, håndterer, reparerer, vedligeholder, lejer, låner, bruger, opbevarer eller er i besiddelse af dette gods af en hvilken som helst årsag, begrænset til € 5.000,00 pr. begivenhed eller række af begivenheder med samme skadesårsag. Kleinveld er aldrig ansvarlig for skader som følge af materielle skader.
e. Kleinveld er ikke ansvarlig for, og kunden skal holde Kleinveld skadesløs for alle produktansvarskrav, der opstår som følge af varer, der er leveret, repareret eller vedligeholdt helt eller delvist af Kleinveld.
f. Kleinveld er ikke ansvarlig for indirekte, immaterielle eller følgeskader, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse, skade på omdømme og mistede ordrer, medmindre alt dette er forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed fra Kleinvelds side.
g. Hvis og i det omfang Kleinveld skulle have noget ansvar, uanset årsag, skal dette ansvar til enhver tid være begrænset til et maksimalt beløb på 2.500.000 euro pr. begivenhed eller serie af begivenheder med samme skadesårsag.
h. Kleinvelds ansvar bortfalder under alle omstændigheder i sin helhed, hvis kunden, så snart han bliver opmærksom på omstændighederne, ikke anmelder disse inden for rimelig tid, eller hvis kunden ikke gør eller undlader at gøre noget for at forhindre yderligere skade.
i. Parterne kan ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningsbetingelser, hvis og i det omfang tab eller skade skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra den anden part eller dennes tilknyttede selskaber.

Artikel 15 Garanti
a. Kleinveld tager udgangspunkt i de instruktioner, procedurer, oplysninger og lignende, som kunden har givet, og Kleinveld garanterer aldrig for resultatet.
b. Med hensyn til køb af varer går Kleinvelds ansvar ikke ud over, hvad der er fastsat i den oprindelige leverandørs garantibestemmelser.
c. Hvis Kleinveld selv er producent, og der er en manglende overensstemmelse, har kunden ret til at modtage den manglende del. Hvis det ikke løser problemet at sende den manglende del, har kunden ret til at få den repareret. Hvis reparationen ikke fører til en løsning, har kunden ret til ombytning. Hvis ombytning ikke er mulig, fordi den pågældende vare ikke længere er tilgængelig, ophæves aftalen.
d. I tilfælde af, at klienten drager fordel af reparation eller udskiftning, skal klienten betale et forholdsmæssigt bidrag.

Artikel 16 Ejendomsforbehold og tilbageholdelsesret
a. Alle varer, der leveres af Kleinveld gennem salg, forbliver Kleinvelds ejendom, indtil kunden har opfyldt alle forpligtelser i henhold til alle aftaler, der er indgået med Kleinveld, fuldt ud.
b. Kleinveld har tilbageholdsret i varer og dokumenter, som Kleinveld er i besiddelse af i forbindelse med aftalen, over for enhver, der anmoder om at få dem udleveret.
c. Kunden har ikke tilladelse til at pantsætte eller på anden måde belaste de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
d. Hvis tredjepart beslaglægger varer, der er leveret med ejendomsforbehold, eller ønsker at etablere eller håndhæve rettigheder over dem, er kunden forpligtet til at informere Kleinveld herom, så snart det med rimelighed kan forventes. Side 8 af 15 Kleinvelds generelle leveringsbetingelser version juni 2021
e. Hvis Kleinveld ønsker at udøve sine ejendomsrettigheder i henhold til denne artikel, giver kunden hermed ubetinget og uigenkaldelig tilladelse til Kleinveld, eller tredjeparter udpeget af Kleinveld, til at få adgang til alle de steder, hvor Kleinvelds ejendom befinder sig, og til at tage disse varer tilbage.
f. Hvis Kleinveld ikke kan påberåbe sig sit ejendomsforbehold, fordi de leverede varer er blevet blandet, forvrænget eller kopieret, er kunden forpligtet til at pantsætte de nydannede varer til Kleinveld.

Artikel 17 Uafhentede genstande
a. Hvis varer ikke er blevet afhentet efter den endelige leveringsdato, forbliver de til rådighed for ordregiveren. Uafhentede varer vil blive opbevaret for kundens regning og risiko. Kleinveld kan til enhver tid gøre brug af bemyndigelsen i artikel 6:90 i den hollandske borgerlige lovbog.

Artikel 18 Leveringstid
a. Kleinveld vil tilnærme sig den (leverings)dato og/eller arbejdsperiode, der er angivet i tilbuddet. Et angivet leverings- eller færdiggørelsestidspunkt eller -periode er derfor aldrig en deadline.
b. Ved angivelse af (leverings)tid og/eller udførelsesperiode garanterer kunden, at Kleinveld kan udføre ordren under de omstændigheder, som Kleinveld har kendskab til på det pågældende tidspunkt.
c. Implementeringsperioden starter ikke, før alle detaljer er aftalt, men mindst når:
- alle nødvendige genstande og data er i Kleinvelds besiddelse;
- endelige, godkendte instruktioner og regler er i Kleinvelds besiddelse;
- den aftalte (delvise) betaling er modtaget;
- de nødvendige betingelser for opfyldelse af aftalen er opfyldt.
d. Hvis der indtræffer andre omstændigheder end dem, Kleinveld havde kendskab til ved fastsættelsen af leverings- eller færdiggørelsestidspunktet og/eller færdiggørelsesperioden, kan Kleinveld forlænge leverings- eller færdiggørelsestidspunktet og/eller færdiggørelsesperioden med den tid, der er nødvendig for at færdiggøre ordren under disse omstændigheder. Hvis arbejdet ikke kan indpasses i Kleinvelds tidsplan, vil det blive udført, så snart tidsplanen tillader det.
e. Hvis der er ekstra arbejde, forlænges (færdiggørelses)leveringstiden og/eller udførelsesperioden med den tid, der er nødvendig for at udføre det ekstra arbejde. Hvis det ekstra arbejde ikke kan indpasses i Kleinvelds planlægning, vil arbejdet blive udført, så snart planlægningen tillader det.
f. Hvis Kleinveld suspenderer sine forpligtelser, forlænges (leverings-)tiden og/eller udførelsesperioden med suspensionens varighed. Hvis fortsættelse af arbejdet ikke kan indpasses i Kleinvelds planlægning, vil arbejdet blive udført, så snart planlægningen tillader det.
g. Overskridelse af den aftalte (leverings-) tid og/eller udførelsesperiode giver under ingen omstændigheder ret til kompensation, medmindre det er aftalt skriftligt.

Artikel 19 Forpligtelser på stedet
a. Uden at det berører andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, gælder det, der er angivet i denne artikel, med hensyn til ansvar b. Kunden garanterer, at:
- alle tilladelser, licenser, dispensationer og alle andre beslutninger, der er nødvendige for at udføre arbejdet, er indhentet rettidigt;
- alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet ved arbejdets start og vil blive opretholdt under arbejdet. Kunden skal sørge for sikre og sunde arbejdsforhold for Kleinvelds personale som krævet af eller i henhold til loven om arbejdsforhold og/eller enhver anden national eller international regulering om emnet for arbejdsgiveren og/eller byggepladsen;
- der er truffet sådanne foranstaltninger til beskyttelse af Kleinvelds personale og udstyr, som Kunden ville træffe for sit eget personale;
- at terrænet på det udpegede sted er af en sådan beskaffenhed, at Kleinvelds udstyr kan monteres, demonteres, leveres, fjernes og opstilles korrekt og sikkert;
- adgangsvejene til stedet eller der, hvor udstyret og/eller materialerne skal leveres, er egnede til Kleinvelds transportkøretøjer;
- udstyr og/eller materialer, der skal leveres af kunden, er til stede og stilles til rådighed for Kleinveld i umiddelbar nærhed af det udførte arbejde på det pågældende tidspunkt;
- Der er tilslutningsfaciliteter til vand, lys og elektricitet med tilstrækkelig effekt;
- der er tilstrækkelig aflåselig og tør opbevaringsplads til materialet;
- passende bolig(er) eller andre faciliteter såsom toilet- og vaskefaciliteter er til rådighed på lokationen for Kleinvelds personale og alle andre personer, der er ansat af Kleinveld til arbejdet, til Kleinvelds tilfredshed og i overensstemmelse med loven om arbejdsvilkår;
c. Kleinveld vil selv levere et basissæt af CE-godkendt og ISO/EN-standardiseret tøj og personlige værnemidler. Et basissæt af personlige værnemidler betyder:
- Hjelm
- Handsker
- Sikkerhedsbriller (solbriller)
- Arbejdssko.
Kunden er forpligtet til at stille CE-godkendt og ISO/EN-standardiseret, effektiv og passende projektspecifik beklædning og personlige værnemidler til rådighed, f.eks. særlige hjelme, brandhæmmende overalls eller overalls med særlig belægning, redningsveste og åndedrætsværn d. Hvis Kleinveld på trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der er nævnt i stk. b og c i denne artikel, bliver stillet til ansvar for en overtrædelse af reglerne, eller det er umuligt at udføre arbejdet, udgør dette grov uagtsomhed fra kundens side, og kunden er forpligtet til at holde Kleinveld skadesløs for alle deraf følgende omkostninger, herunder udtrykkeligt omkostninger som følge af mulige sanktioner, erstatning og/eller påbud fra f.eks. arbejdstilsynet.
e. Hvis udstyr, som kunden har stillet til rådighed, anvendes i forbindelse med udførelsen af ordren, garanterer kunden, at han vil tegne en kaskoforsikring samt WAM (ansvarsforsikring) og arbejdsrisikoforsikring, som også dækker skader på den person, der betjener udstyret. Forsikringen dækker under aktiviteter, som der er indgået aftale om med Kleinveld. Kleinveld betragtes som den forsikrede part på policen. Både kunden og dennes forsikringsselskab garanterer at holde Kleinveld fuldt ud skadesløs for alle skader og krav som følge af skader på, med eller af udstyret. Hvis kunden i henhold til aftalen optræder som udlejer, gælder betingelserne i denne artikel ufortøvet, hvorved kunden betegnes som "udlejer", og Kleinveld betegnes som "lejer/entreprenør". Mutatis mutandis.
f. Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser som beskrevet i de foregående afsnit, vil arbejdet blive suspenderet, indtil kunden opfylder sine forpligtelser. Arbejdet vil blive udført, så snart Kleinvelds tidsplan tillader det. Kunden er desuden ansvarlig for alle skader, som Kleinveld måtte lide som følge heraf.
g. Hvor transportfaciliteter (f.eks. helikopter, båd) er arrangeret af kunden for ombordstigning af Kleinveld til offshore-basen, skal kunden sørge for alle relevante rejse- og afbestillingsforsikringer uden omkostninger for Kleinveld.

Artikel 20 Oversættelse
a. Der findes en engelsk oversættelse af disse generelle leveringsbetingelser. I tilfælde af tvister om fortolkningen af disse generelle leveringsbetingelser af enhver art har den hollandske tekst forrang.

Artikel 21 Lovvalg og værneting
a. Enhver aftale mellem Kleinveld og kunden skal være underlagt hollandsk lov.
b. Wienerkonventionen af 1980 er udelukket, såvel som enhver anden international regulering, hvis udelukkelse er tilladt.
c. Alle tvister indbringes i første instans for den kompetente domstol i Assen, Holland, medmindre dette er i strid med ufravigelig lovgivning. SÆRLIG DEL II, UDLEJNING AF LØSØRE

Artikel 22 Lejeperiode
a. Lejeperioden begynder fra den aftalte leveringsdato eller på den dato, hvor udstyret eller en første del heraf stilles til rådighed for kunden tidligere, hvis det ønskes.
b. Lejeperioden slutter ved udløbet af den fastsatte dato eller, hvis senere, på den dato, hvor udstyret er modtaget tilbage i sin helhed af Kleinveld.
c. Hvis materialet returneres beskadiget og/eller forurenet og/eller inficeret, ophører lejeperioden, så snart materialet er returneret til en tilstand, der efter Kleinvelds mening er sammenlignelig med den ved lejeperiodens begyndelse, med undtagelse af slitage forårsaget af normal brug.
d. Lørdage, søndage, helligdage og andre fridage er inkluderet i lejeperioden. Medmindre andet er aftalt, betragtes en del af en dag som en hel dag.
e. Hvis udstyret ikke kan stilles til rådighed for kunden på den aftalte dato eller i hele lejeperioden, skal Kleinveld gøre sit yderste for at tilbyde kunden erstatningsudstyr. Hvis Kleinveld undlader at gøre dette, ophører lejeaftalen i kraft af loven. Kleinvelds ansvar er i så fald begrænset til at betale kunden en kompensation svarende til lejen for den periode forud for ophævelsen, hvor kunden ikke har kunnet bruge udstyret.

Artikel 23 Leje og omkostninger
a. Hvis udstyret returneres før udløbet af den aftalte lejeperiode, skal lejeprisen for hele den aftalte lejeperiode stadig betales.
b. Udstyr med forbrændingsmotor og/eller brændstoftank leveres med fuld tank, og forbruget opkræves ved tilbagelevering af udstyret.
c. Kleinveld har ret til at ændre den aftalte pris, hvis offentlige omkostninger og/eller andre faktorer, der bestemmer kostprisen, stiger.

Artikel 24 Levering og transport
a. De tidspunkter, der er aftalt med Kleinveld, hvor Kleinveld skal levere udstyret, eller kunden kan afhente udstyret, er vejledende og ikke en tidsfrist.
b. Uden at det berører de øvrige ansvarsbestemmelser, erklæres de Incoterms, der er erklæret gældende i henhold til artikel 7, stk. a, for gældende analogt med købekontrakter til lejeaftaler, således at levering sker klargjort på det ankomne transportmiddel, klar til aflæsning på det aftalte bestemmelsessted eller det aftalte sted på dette sted. Aflæsning på bestemmelsesstedet sker for kundens regning og risiko. Levering i dele er tilladt
c. Det er ikke tilladt for kunden at transportere eller lade transportere varerne til et sted uden for EU i Kleinvelds navn. Uanset eventuelle andre bestemmelser i disse generelle leveringsbetingelser skal kunden fuldt ud holde Kleinveld skadesløs for alle skader og omkostninger som følge af transit af varer til et sted uden for EU i Kleinvelds navn.
d. Kunden skal give Kleinveld alle oplysninger og dokumenter om, hvor varerne befinder sig, uden forsinkelse og på anmodning.
e. Kleinveld er ikke ansvarlig, og Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for bøder og skader som følge af en obligatorisk forsikring, der er foreskrevet i et bestemt land, og som skal opfylde de krav, der er fastsat i den pågældende lov.

Artikel 25 Test, inspektion og kapacitet
a. Kleinveld forpligter sig til at stille udstyret til rådighed i god og vedligeholdt stand.
b. På leveringstidspunktet er kunden forpligtet til straks at inspicere udstyret (eller lade det inspicere) og kontrollere, om dets kvalitet og mængde svarer til det, der er aftalt. Hvis ordregiver ikke foretager inspektion, anses udstyret for at være leveret i god stand og komplet, og i modsat fald accepteres det leverede endeligt uden protest.
c. Alle konstaterede mangler skal straks meddeles skriftligt af kunden til Kleinveld. Hvis kunden tager udstyret i brug på trods af de konstaterede mangler, bortfalder kundens ret til at reklamere.
d. Når et stykke udstyr er under Kundens tilsyn, garanterer Kunden, at han altid vil give Kleinveld mulighed for at inspicere eller udskifte udstyret i mellemtiden, så snart Kleinveld selv eller en certificerende og inspicerende institution udpeget af ministeren kræver det. Det er kundens ansvar at finde ud af, hvornår inspektion og/eller udskiftning skal finde sted, og at informere Kleinveld om dette i god tid - mindst 2 uger før den nødvendige inspektion eller udskiftning. e. Bestemmelserne i denne artikel gælder også, hvis det udstyr, som kunden har fået under tilsyn, er blevet en del af en anden genstand, eller hvis udstyret er placeret et sted, hvor inspektion og/eller udskiftning af det med rimelighed er praktisk umuligt, f.eks. hvis udstyret er placeret offshore.

Artikel 26 Midlertidig eller permanent udskiftning
a. Kleinveld forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at udskifte udstyret med tilsvarende udstyr i løbet af lejeperioden, hvis dette efter Kleinvelds mening er nødvendigt eller ønskeligt.
b. Kunden har ikke ret til at opsige aftalen eller suspendere betalingen på grund af udskiftning.

Artikel 27 Brug, vedligeholdelse og inspektion
a. Kunden er forpligtet til at administrere udstyret i lejeperioden for egen regning og risiko som en god lejer og til at holde det i en ordentlig og forretningsmæssig stand, ellers er det et spørgsmål om grov uagtsomhed, hvilket blandt andet indebærer, at - Kunden udelukkende bruger udstyret inden for rammerne af alle gældende lovbestemmelser samt inden for sin normale forretningsdrift og til det formål, som udstyret er lejet til, og som er egnet i henhold til dets art;
- Kunden bruger udstyret i overensstemmelse med de meddelte eller leverede drifts-, håndterings- og sikkerhedsinstruktioner;
- Kunden må kun lade udstyret bruge af personer, der er passende kvalificerede og/eller har licens til dette formål; - Kunden må ikke bruge udstyret uden for det sted, der er nævnt i aftalen;
- Kunden er forpligtet til at håndtere, opbevare og/eller transportere materialet som genkendelig ejendom tilhørende og/eller stillet til rådighed af Kleinveld. Det er forbudt for kunden at fjerne (ejer)mærkerne på materialet;
- Kunden træffer alle rimelige foranstaltninger for at forhindre beskadigelse og/eller tab af udstyret;
- Rektor inspicerer løbende udstyret for korrekt drift og udfører daglig vedligeholdelse. Den daglige vedligeholdelse skal under alle omstændigheder omfatte:
o Regelmæssig rengøring af udstyr;
o Regelmæssig udskiftning af motorolie;
o Holde køle- og smøremidler opdateret;
o rettidig udskiftning af dele som filtre, bælter, gummi og ringe;
o Kontrol af batteriernes tilstand;
o Kontrol af driften af eventuelle køle- og varmeelementer;
o Forebyggelse af frost- og vandskader;
o efterjustering og justering af støtteberettigede dele.
b. I tilfælde af fejl og/eller skader på udstyret og/eller skader, der opstår eller forårsages med eller af udstyret, skal Kunden straks underrette Kleinveld skriftligt.
c. Reparationer må kun udføres med udtrykkelig forudgående tilladelse fra Kleinveld og skal udføres af sagkyndigt personale. De dele, der er nødvendige for den daglige vedligeholdelse eller reparation, skal købes hos Kleinveld eller hos virksomheder, der er udpeget af Kleinveld.
d. Reparationer, fornyelser og udskiftninger, der ikke er resultatet af normal brug eller slitage, skal betales af kunden.
e. Vedligeholdelse, reparationer, fornyelser og udskiftninger som følge af normal brug eller slitage af udstyret skal betales af Kleinveld.

Artikel 28 Ansvar i tilfælde af udlejning af løsøre
a. Uden at det berører andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, gælder bestemmelserne i denne artikel med hensyn til ansvar.
b. Fra leveringstidspunktet er udstyret og brugen af udstyret for kundens regning og risiko. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for krav fra tredjeparter.
c. Kunden er ansvarlig for alle skader, som Kleinveld lider som følge af beskadigelse, tab, ødelæggelse og/eller tyveri og manglende fjernelse af rester fra udstyret, der opstår eller forårsages i lejeperioden, bortset fra skader som følge af normal brug eller slitage, selv om disse skader først viser sig ved inspektion af Kleinveld efter lejeperiodens udløb.
d. Kunden er ansvarlig for alle skader forårsaget med eller af (brugen af) udstyret. Kunden skal holde Kleinveld fuldt ud skadesløs for ethvert krav fra kunden eller tredjepart om erstatning i forbindelse med (brugen af) udstyret.
e. Kunden er ansvarlig for alle skader forårsaget af eller på udstyret som følge af forurening eller kontaminering, herunder under alle omstændigheder ekstra rengøringsomkostninger, samt omkostninger til rengøring, fjernelse, destruktion af forureningen eller forurening spredt i jorden og/eller grundvandet på det sted, hvor Kleinveld har opbevaret det returnerede udstyr, uanset hvordan og af hvem det er forårsaget, herunder alle (følge)skader som følge af forsinkelse og/eller delvis eller fuldstændig standsning af Kleinveld eller tredjeparter, uanset om Kunden kan påberåbe sig force majeure.

Artikel 29 Opsigelse og genlevering
a. Hvis aftalen er indgået på ubestemt tid, kan den opsiges med et skriftligt varsel på mindst 2 måneder, medmindre andet er aftalt.
b. Kunden er forpligtet til at aflevere udstyret i samme stand som ved starten (bortset fra normal slitage) og fuldt rengjort senest ved lejeperiodens udløb.
c. I tilfælde af uenighed om materialets tilstand har kunden pligt til at bevise, at materialet er blevet returneret i god stand. d. Kunden forpligter sig til at informere Kleinveld mindst 3 arbejdsdage før returnering af materialet, i hvilket tilfælde Kleinveld vil angive sted og tidspunkt for returnering.
e. Hvis parterne har aftalt, at Kleinveld afhenter udstyret hos Kunden ved lejeperiodens udløb, skal Kunden senest 3 arbejdsdage før lejeperiodens udløb meddele Kleinveld, at udstyret kan afhentes.
f. Hvis lejeperioden udløber, uden at Kleinveld er kommet i besiddelse af udstyret, har Kleinveld ret til at tage udstyret tilbage med det samme. De forpligtelser, der følger af aftalen, forbliver i kraft, indtil Kleinveld igen er i besiddelse af udstyret, uden at det berører kundens forpligtelse til at kompensere Kleinveld for enhver skade, som Kleinveld har lidt, medmindre den sene tilbagelevering ikke kan tilskrives kunden.
g. Hvis materialet efter Kleinvelds mening ikke er rent ved tilbagelevering, har Kleinveld ret til at rengøre materialet eller få det rengjort for kundens regning.
h. Kleinveld har ret til, hvis der konstateres forurening eller kontaminering, ikke at tage materialet retur og sende det til et sted og/eller en lokalitet, der udpeges i samråd med kunden, for kundens regning.

Artikel 30 Ejerskab og fremleje
a. Kunden har ikke tilladelse til at afhænde, pantsætte eller på anden måde belaste udstyret.
b. Kunden har ikke tilladelse til at fremleje eller (med)bruge udstyret til tredjeparter uden Kleinvelds udtrykkelige forudgående samtykke.
c. Kunden er forpligtet til at informere tredjeparter, f.eks. udlægshavere, om Kleinvelds ejendomsret til udstyret. Hvis tredjepart beslaglægger udstyr eller ønsker at skabe eller håndhæve rettigheder over det, er kunden forpligtet til straks at informere Kleinveld. SÆRLIG DEL III, TILVEJEBRINGELSE AF PERSONALE

Artikel 31 Udstationering
a. Kleinveld vil gøre sit yderste for at udføre opgaven med den fornødne omhu og for at repræsentere kundens interesser efter bedste evne. Inden opgaven påbegyndes, skal kunden give Kleinveld en nøjagtig beskrivelse af stillingen, jobkrav, arbejdstid, aktiviteter, arbejdssted, arbejdsforhold og den planlagte varighed af opgaven.
b. Kleinveld forbeholder sig ret til, for egen regning, til enhver tid at udskifte det personale, som Kleinveld stiller til rådighed for kunden, med andet lige så kvalificeret personale.

Artikel 32 Arbejdstider og arbejdstid
a. Kundens arbejdstid gælder for det personale, der stilles til rådighed, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
b. Ordregiver garanterer, at arbejdstiden og hvile- og arbejdstiden for det personale, der stilles til rådighed, opfylder de lovmæssige krav. Ordregiveren skal sikre, at personalet ikke overskrider den lovligt tilladte arbejdstid og det aftalte arbejdsomfang. Opdragsgiveren skal holde Kleinveld som arbejdsgiver for det tildelte personale skadesløs for ethvert ansvar i denne henseende.

Artikel 33 Korrekt udøvelse af ledelse og tilsyn
a. Kunden skal opføre sig på samme omhyggelige måde med hensyn til det personale, der stilles til rådighed, som han er forpligtet til at gøre med sine egne medarbejdere.
b. Kunden må ikke "videreudlåne" det leverede personale til en tredjepart; med andre ord stille det til rådighed for en tredjepart til udførelse af arbejde under denne tredjeparts tilsyn eller ledelse. Videreudlån betyder også Kundens levering til en (juridisk) person, som Kunden er tilknyttet i en gruppe.
c. Ansættelse af personale, der er leveret i udlandet af en kunde, der er baseret i Holland, er kun mulig under kundens strenge ledelse og tilsyn og for en bestemt periode, hvis dette er aftalt skriftligt med Kleinveld, og det leverede personale har accepteret dette skriftligt. Kunden skal sørge for, at alle formaliteter overholdes. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for ethvert ansvar i denne henseende.
d. Klienten skal erstatte enhver skade, som det udstationerede personale har lidt som følge af beskadigelse eller ødelæggelse af ejendom, der tilhører det udstationerede personale, og som er blevet brugt i forbindelse med det tildelte arbejde. Klienten skal holde Kleinveld skadesløs for ethvert ansvar som arbejdsgiver for det udstationerede personale med hensyn til de skader, der er nævnt i denne artikel.

Artikel 34 Ansvar, erstatningsansvar og forsikring
a. Uden at det berører andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, gælder bestemmelserne i denne artikel med hensyn til ansvar.
b. Kunden erklærer, at han er bekendt med, at han betragtes som arbejdsgiver i henhold til loven om arbejdsvilkår.
c. Det leverede personale vil arbejde under kundens ledelse, tilsyn og ansvar. Han skal give de nødvendige instruktioner og opfylde de forpligtelser, der følger af afsnit 7:658 i den hollandske borgerlige lovbog, loven om arbejdsvilkår og relaterede regler inden for sikkerhed på arbejdspladsen og gode arbejdsvilkår i almindelighed.
d. Hvis Kleinveld er forpligtet til at fortsætte med at betale løn og tillæg i tilfælde af sygdom, og denne sygdom er et resultat af Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til artikel 7:658 i den hollandske borgerlige lovbog, er Kunden forpligtet til at godtgøre Kleinveld for alle omkostninger, der følger af denne forpligtelse til at fortsætte med at betale løn og tillæg, samt alle andre omkostninger, såsom reintegrationsomkostninger.
e. Kunden skal erstatte - og holde Kleinveld skadesløs for - alle skader (herunder omkostninger, herunder de faktiske omkostninger til juridisk bistand), som det personale, der er stillet til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet, har lidt, hvis og i det omfang Kunden og/eller Kleinveld er ansvarlig for sådanne skader i henhold til paragraf 7:658 i den borgerlige lovbog.
f. Kunden skal tegne og opretholde en passende forsikring mod risikoen for skader forårsaget af det personale, der stilles til rådighed for tredjeparter under udførelsen af det arbejde, som kunden har tildelt personalet. Kunden skal holde Kleinveld skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart i forbindelse med denne aftale.
g. Kunden skal forsikre og holde forsikret ansvar for skader som følge af fejl begået af det personale, der stilles til rådighed i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6:170 i den hollandske borgerlige lovbog.
h. Skulle Kleinveld på noget tidspunkt uventet blive konfronteret (f.eks. på grundlag af faktisk eller fiktiv beskæftigelse) med en eller flere (yderligere) skatteansættelser og forpligtelser til at tilbageholde moms i forbindelse med denne aftale, skal kunden holde Kleinveld skadesløs for ethvert krav i denne henseende samt for alle andre afgifter og bøder. i. Hvis den situation, der er nævnt i afsnit h, opstår, er kunden - om muligt sammen med Kleinveld - berettiget til at anfægte skattemyndighedernes afgørelse vedrørende den påståede forpligtelse til at tilbageholde og indbetale moms før betaling. Kleinveld skal samarbejde så meget som muligt med en sådan retssag og skal under alle omstændigheder afholde sig fra at gøre noget, der kan skade Kundens position i denne henseende.

Artikel 35 Varighed og opsigelse af aftalen
a. Kunden kan kun opsige aftalen før tid under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i forbindelse med udstationeringen fortsætter indtil udløbet af den oprindeligt aftalte aftaleperiode. Betalingsforpligtelsen er baseret på det sædvanlige eller forventede arbejdsmønster for den person, der stilles til rådighed. Dette gælder, medmindre Kleinveld og kunden skriftligt har aftalt andet.
b. Hvis kunden ønsker at opsige udstationeringen, mens der ikke er aftalt noget om aftalens varighed, gælder et opsigelsesvarsel på en måned.
c. Hvis årsagen til opsigelsen er en tvist med den person, der er stillet til rådighed, eller en konfliktsituation, skal kunden informere Kleinveld i god tid. Kleinveld vil derefter undersøge, om tvisten eller konfliktsituationen kan løses. Kunden skal til enhver tid gøre sit yderste for at forebygge og løse en tvist.

Artikel 36 Indgåelse af (direkte) ansættelsesforhold mellem Principal og den udstationerede person.
a. Hvis Kunden ønsker at indgå en ansættelseskontrakt eller en anden form for ansættelsesforhold direkte med en person, som Kleinveld har stillet til rådighed, skal Kunden straks informere Kleinveld skriftligt. Parterne vil derefter gå i dialog for at drøfte Kundens ønske. Udgangspunktet er, at kunden skal betale Kleinveld et rimeligt vederlag for de ydelser, som Kleinveld leverer i forbindelse med udstationering, rekruttering og/eller oplæring af den udstationerede person i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9a, stk. 2 i Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs og/eller andre love og bestemmelser i denne henseende, for så vidt som de er trådt i kraft i Holland.
b. Kunden vil ikke indgå en ansættelsesaftale direkte med den udstationerede person, hvis Kunden ikke gyldigt har opsagt aftalen med Kleinveld.
c. Det er forbudt for opdragsgiveren at få det udlejede personale til at indgå en ansættelseskontrakt eller en anden form for arbejdsforhold med en anden virksomhed med den hensigt at udleje det udlejede personale gennem denne anden virksomhed.